‘River flows in you’ - Mensenlinq (2024)

Voorbereiden op later

Muzikale inspiratie voor uitvaart en rouw: instrumentale muziek.

,,De muziek begint daar waar de macht van het woord stopt”, zei componist Richard Wagner. Muziek kan herinneringen opbrengen of troost bieden tijdens een uitvaart of rouwperiode. Je wilt graag dat het typerend is voor jou, of voor een dierbare die overleden is. Daarom geven we in deze serie inspiratie, om een beetje te helpen bij het maken van die keuze. Deze keer: instrumentale muziek.

  1. NuvoleBianche– LudovicoEinaudi

‘NuvoleBianche’ (in het Nederlands: witte wolken) is een vanEinaudi’sbekendste nummers tot nu toe. En dat is niet zo vreemd, gezien het pianospel ongelofelijk ontroert en raakt.Hetspreekttot je hart en daarom is ditnummer een prachtige toevoeging aan eenuitvaart of crematie.

Accepteer de cookievoorwaarden om deze video af te spelen of ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=VUCI-1vIbUo

  1. Sorry –Kyteman

Hoewel het nummer ‘Sorry’ vanKytemanbedoeld was om sorry te zeggen tegen zijn vriendin, is het nummer uitgegroeid tot een populair nummer voor uitvaarten. ‘Sorry’, gespeeld op een ‘flugelhorn’,isprachtig,meeslepend enmaakt een mix van emoties los.

  1. Adaywithoutrain– Enya

Eeninstrumentaal nummer dat echt binnenkomt, is ‘Adaywithoutrain’ van Enya.Toch is het nummer niet per se bedoelt als emotioneel muziekstuk. Het gelijknamige album is namelijkEnya’s‘meest positieve album’, waaringenieten van wat het leven te bieden heeftcentraal staat.

Accepteer de cookievoorwaarden om deze video af te spelen of ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=81gfs4sd76E

  1. Morning Has Broken (instrumental)The O’Neil Brothers Group & Harp

Waarschijnlijk kennen we allemaal de bekende ‘MorningHasBroken’ vanCat Stevens. Een fijn, licht nummer waar we graag onze dag mee beginnen.Officieel is het een christelijk nummer, waarin dank wordt getoond aan God voor het aanbreken van een nieuwe dag.Maar dit nummer wordt ook gebruikt voor uitvaarten. Zo is de instrumentale versie van ‘TheO’NeilBrothersGroup & Harp’ een prachtige, rustige versieom hiervoor te gebruiken.

Accepteer de cookievoorwaarden om deze video af te spelen of ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=ZU41btQmzQg

  1. Memory– AndréRieu

Deze prachtige,instrumentale versie van het nummer ‘Memory’ door André Rieu, is een bijzondere toevoeging aan een uitvaart. Zekerals jouw dierbareklassieke muziek erg kon waarderen,is ‘Memory’, een van AndréRieu’sbekendste nummers, een prachtigstukom af te spelen.

Accepteer de cookievoorwaarden om deze video af te spelen of ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=VJHZRGaGTj8

  1. Old friend – Toots Thielemans

Een andermooi,instrumentaal muziekstuk is ‘Oldfriend’ doorTootsThielemans.Tootsmaakt onsin zijn nummergroot fan van het geluid van demondharmonica.Dit prachtige ‘jazz’muziekstukkan een mooi eerbetoon zijn aan een dierbare die overleden is.

Accepteer de cookievoorwaarden om deze video af te spelen of ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=2aQuW19TpLY

  1. Time to say goodbye (instrumental) – Andrea Bocelli

Dit nummerzal je ongetwijfeld bekend voorkomen.‘Timetosaygoodbye’ is ook niet voor niets een van de bekendste uitvaartnummers ter wereld. De tekst van het nummer spreekt op een prachtige manieroverons gevoel bijafscheid nemen.Maar de instrumentale versie is misschien nog wel net zo bijzonder.

Accepteer de cookievoorwaarden om deze video af te spelen of ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=M9rVpPlFyOA

  1. River flows in you –Yiruma

Dit nummer vanYirumais zijn bestverkochte compositie en is onder zowel popluisteraars als klassiek-liefhebbers ongelofelijk populair. De betekenis van het nummer kan verschillend geïnterpreteerd worden. Of het nou gaat om het vinden van je ‘innerlijke muziek’, verliefd worden of het missen van iets of iemand bijzonder: het is aan de luisteraarzelf!

Accepteer de cookievoorwaarden om deze video af te spelen of ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=zwJQE0HkYZw

  1. Tears in heaven (panflute) – Eric Clapton

Ook het nummer ‘Tearsinheaven’ is een bekend nummer watook op uitvaarten populair is. Maar de panfluit versie van dit nummer iseen bijzonder alternatiefen komt misschien wel net zo hard binnen als het origineel. Een prachtige, rustige versie van een emotioneel nummer.

Accepteer de cookievoorwaarden om deze video af te spelen of ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=e8nkSNu_N9o

  1. My Way – AndréRieu

Tot slot een klassieker: My Way van FrankSinatra. Enals je toch graag instrumentale muziek zou willen afspelen op een uitvaart, is diteen prachtigevervanger.Vertolkt door het orkest van André Rieu, maakt ‘My Way’ op indrukwekkende manier veel bij iedereen los.

Accepteer de cookievoorwaarden om deze video af te spelen of ga naar: https://www.youtube.com/watch?v=d1yfX6VnrSU

Ben je opzoek naar nog meer muziekinspiratie voor een uitvaart of rouwperiode?Kijk (en luister)hiernaar nummers over het verliezen van een vriend.

Disclaimer: deze lijst is gebaseerd op muziek die passend kan zijn tijdens uitvaarten of rouwperiodes. De songs hebben ook juist de nodige bekendheid gekregen doordat ze veel op uitvaarten worden gespeeld. De lijst is niet opgesteld als een top 10, de nummers worden in willekeurige volgorde genoemd

Geplaatst 31-3-2021

‘River flows in you’ - Mensenlinq (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated:

Views: 6358

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.