Dmb 20140305 - [PDF Document] (2024)

Dmb 20140305 - [PDF Document] (1)

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

M I D D E L B U R G S E & V E E R S EMIDWEEKEDITIE5 MAART 2014WEEK 10

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 3 2 . 0 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @M_burgseBode

MIDDELBURG - Ernst Radius van de PvdA heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Mid-delburg over de in- en uitcheckpaaltjes op het NS-station in de stad. Volgens hem zijn de tien paaltjes vreemd verdeeld. Er staan vier paaltjes aan de bushaltezijde, vijf in en naast de stationshal en er staat slechts één paaltje aan de zijde van de taxistand-plaats en fi etsenstalling. Radius zegt dat reizigers aan die kant daarom vaak moeten wachten en dat tot irritaties kan leiden. Een tweede paaltje daar zou de situatie volgens hem erg verbeteren. Hij wil dat het college daarover snel in gesprek gaan met de NS.

PvdA vindt paaltjes vreemd verdeeld

MIDDELBURG - Minister-president Mark Rutte is woensdag in Middelburg. Hij be-zoekt de stad in het kader van de campag-ne van de VVD voor de gemeenteraads-verkiezingen van woensdag 19 maart. Hij gaat in gesprek met de inwoners van Middelburg. Rutte komt eerst naar het zogenoemde liberaal huis op de Markt in Middelburg en gaat daarna de binnenstad in met vertegenwoordigers van de Middel-burgse afdeling van de VVD. Rutte is niet de eerste prominent van de liberalen die in aanloop naar de verkiezingen naar Zeeland komt. Minister Ivo Opstelten van Veilig-heid en Justitie was afgelopen woensdag in Goes.

Mark Rutte woens-dag in Middelburg

MIDDELBURG - De Lokale Partij Middel-burg (LPM) zegt veel klachten te hebben ontvangen over de staat van de Poproute en Jazzroute, de ontsluitingsweg voor de Mortiere. ‘Nadere inspectie heeft ons geleerd dat deze echt heel slecht is, waarschijnlijk door het vele bouwverkeer’, schrijft Carla Doorn van de LPM. Zij wil weten of de route de ontsluitingsweg voor de Mortiere blijft, of het college kan aan-geven hoe deze zal worden ingericht en of hier overeenstemming over is met de bou-wers. De LPM wil weten wanneer de (her)inrichting begint. Eind 2013 is deze name-lijk uitgesteld, maar de partij vindt dat er echt snel iets moet gebeuren.

LPM wil snel actie op Pop- en Jazzroute

MIDDELBURG - Bestuurslid en kandidaat-gemeenteraadslid voor de SP in Middel-burg Kees Knulst uit Nieuw- en Sint Joos-land is vorige week zondag overleden. Hij stond nummer vier op de kandidatenlijst van de socialisten. ‘Kees was een zeer be-trokken mens. Hij spande zich tot het uiter-ste in voor hen die dat nodig hadden. We verliezen in hem een grote bron van inspi-ratie en een bevlogen, slim en warmhartig mens’, aldus de SP in een bericht na zijn overlijden. De partij schortte vorige week haar campagne voor een week op en zet deze tot aan de gemeenteraadsverkiezin-gen van woensdag 19 maart in versoberde vorm voort.

SP aangeslagen door overlijden kandidaat

MIDDELBURG - Na jaren onder de vleu-gels van Stichting Welzijn Middelburg te hebben geopereerd staat Stichting Me-ker sinds begin 2014 op eigen benen. Bij Meker Skatepark in Middelburg kunnen jongeren sportief bezig zijn met skaten en BMX-fi etsen in een mooie hal. Om dit te vieren en belangstellenden de moge-lijkheid te geven een kijkje te nemen in de skatehal in de wijk Veersepoort houdt Stichting Meker zaterdag (8 maart) een of-fi ciële opening. Tussen 14.00 en 17.00 zijn geïnteresseerden welkom in de skatehal aan de Sportlaan 25. Op het programma staan activiteiten zoals skate- en bmx-demo’s en een loterij.

Stichting Meker opent offi cieel haar deuren

MIDDELBURG - Voetbalvereniging Zeelandia Middelburg organiseert volgende week donderdag een debat over de toekomst van sport en gezondheid in de gemeente Middelburg. Alle lijsttrekkers zijn uitgenodigd, net als vertegenwoordigers van andere sportverenigin-gen. ‘Doel is om de fracties aan de tand te voelen over het sportbeleid’. De voetbalvereniging is bang dat sport kopje onder gaat in de bezuinigingsdrift van Middelburg. Het debat duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur en staat onder leiding van Gerrit Schoenmakers en Marc Volleman. FOTO LEONARD PASSCHIER

TWEEDE LEVENVOOR

DE ARNE

MIDDELBURG - Vrijdagavond en zaterdag-avond vinden de Landelijke Sterrenkijkda-gen plaats. Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen in Middelburg doet mee. Als het onbewolkt is, kan er met de telescopen naar Jupiter, de maan, de Orionnevel en andere hemelobjecten worden gekeken. Daarnaast zijn er presentaties over de sterrenhemel. Ook wordt een planetarium in gebruik genomen. Dit wordt vrijdag-avond gedaan door een jeugdige bezoeker. Kinderen tussen de zes en zestien jaar die dat willen doen, kunnen een mailtje stu-ren naar [emailprotected]. Zeg waarom je sterrenkunde zo leuk vindt. De avonden beginnen om 19.30 uur.

Sterrenkijkdagen in sterrenwacht

KOUDEKERKE - De stichting Dorpsraad Koudekerke heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere bezwaar gemaakt tegen het bouwplan voor Noordzee Resi-dence in Dishoek. Enerzijds gaan de be-zwaren over de manier van communiceren, anderzijds over het plan zelf. De dorpsraad noemt het huidige plan van projectont-wikkelaar Arcus voor de bouw van 70 va-kantievilla’s en tien hotelappartementen een ‘vakantiehuisjes-verhuurfabriek’ en betwijfelt of het bestemmingsplan ruimte biedt voor het plan. Ook heeft ze vraagte-kens over het bouwverkeer en toekomstige verkeer van en naar de villa’s.

Bezwaren dorpsraad tegen ‘Residence’

DOOR BRITTA JANSSEN

Voor de controle scande de politie op verschillende plaatsen ‘verdachte’ ken-tekens. Deze automobilisten begeleid-den agenten naar het Hof van Tange. Hier volgde een uitvoerige controle door bijvoorbeeld ook justitie. Een kenteken le-verde een hit op in de computer bij onder meer openstaande boetes en belasting-ontduiking, legde burgemeester Harald Bergmann van Middelburg bij de eerste controle in november uit.

Weggesleept‘Ruim 8.600 voertuigen zijn gescand’, maakte Middelburg donderdag bekend. ‘Bij 74 voertuigen was iets niet in orde. Bij de Belastingdienst is 10.600 euro di-rect gepind. Zij legde op 24 voertuigen beslag, waarvan er negen zijn wegge-sleept, omdat mensen hun schuld niet meteen betaalden. Deurwaarders legden beslag op drie voertuigen en inden direct driehonderd euro.’Orionis Walcheren onderzoekt bij acht personen de rechtmatigheid van hun uit-kering, aldus Middelburg. De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegen-heid, redactie) onderzoekt twee gevallen van mogelijke onderbetaling.’

SamenwerkingSinds de start van het interventieproject in april voeren de deelnemende partijen verschillende acties uit, waaronder ook huisbezoeken. ‘Het doel is de leefbaar-

heid in de wijk vergroten met maatschap-pelijke ondersteuning en zorg enerzijds en misstanden aanpakken anderzijds’, legde Bergmann in november uit. De huisbezoeken zijn bij ‘verdachte’ adres-sen. ‘Dan kan er sprake zijn van misbruik van overheidsgeld of bewoners ontvan-gen geen toeslagen waarop ze wel recht hebben’, verduidelijkte Bergmann. Deze situaties komen aan het licht doordat de samenwerkende partijen - zoals zorgin-stellingen, woningcorporatie Woongoed en het UWV - informatie met elkaar de-len. Dit kan tegenstrijdigheden blootleg-gen. ‘Bijvoorbeeld wanneer iemand een uitkering heeft, maar ook een dure auto’, lichtte gemeentelijk projectleider Mari-nus Willemsen bij de projectstart toe. ‘Of als het waterverbruik in een huis laag is. Dan wonen er misschien minder mensen dan geregistreerd of is er misschien zorg nodig vanwege vervuiling.’

Resultaten‘Tot nu toe is er in Dauwendaele minder fraude geconstateerd dan bij soortgelijke projecten in andere plaatsen’, consta-teerde de gemeente. ‘137 personen kre-gen een huisbezoek. Daarbij is voor 289.600 euro aan toesla-gen en uitkeringen stopgezet en terug-gevorderd. Dit betrof onder andere vier uitkeringen. Daarnaast is aan enkele mensen een regeling toegekend. Dit ging om 2.700 euro in totaal. Voor twee personen is hulpverlening in-geschakeld. Voor een aanzienlijk aantal

personen loopt nog een onderzoek.’Bij de controle in november is 11.250 euro aan vorderingen meteen geïnd, aldus Middelburg. ‘Op 43 voertuigen is beslag gelegd.’

VragenHet project loopt tot mei. Tot die tijd zijn er nog meer huisbezoeken en verkeers-controles. De actie is vooral gericht op het opsporen van personen die zich niet aan de wet houden. ‘We hebben Dau-wendaele voor dit project gekozen, niet zozeer omdat het daar het hardst nodig is, maar omdat er al veel interventie is door bijvoorbeeld het UWV en Orionis’, zei Bergmann in november. De ChristenUnie zegt geen moeite met de controle te hebben, maar wel met een actie gekoppeld aan een wijk. “Wij betwijfelen of dit bijdraagt aan het leef-klimaat”, aldus vragensteller Willemien Treurniet. “Het beeld dat er criminaliteit in de wijk heerst, wordt hierdoor toch be-vestigd? Zou het niet beter zijn positieve acties te benadrukken?” Het raadslid vraagt b&w of zij deze aanpak proportio-neel vinden. ‘Gelet op de “opbrengst” van de eerste ronde?’ Ook vraagt Treurniet hoe het college rekening gehouden heeft met dit ‘negatieve effect op de beeldvor-ming van de wijk’. Ze wil weten welke maatregelen er zijn om de beeldvorming in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. “De gemeente wil de leef-baarheid verbeteren, maar daarin past een stigmatiserende actie als deze niet.”

‘Aanpak Dauwendaele stigmatiserend’Gemeentel i jk wijkintervent ieproject roept vragen op bi j CU-gemeenteraadsfract ie

MIDDELBURG - Bij de tweede grote controle in Middelburg voor het wijkinterventieproject Dauwendaele zijn donderdag onder meer 47 bekeuringen uitgeschreven. De boetes waren bijvoorbeeld voor rijden onder invloed, zonder rijbewijs en met onverzekerde voertuigen, aldus gemeente Middelburg na afl oop. De ChristenUnie-gemeenteraadsfractie stelt het college van burgemeester en wethouders vragen over deze wijkaanpak. De partij vindt die ‘stigmatiserend’.

MIDDELBURG - Middelburgers die ‘reeds gedurende een langere periode in aan-merking voor kwijtschelding van lokale belastingen komen’ kunnen vorige week een foute aanslag hebben ontvangen. ‘Tot mijn spijt is hierbij een fout opgetreden. Dit heeft tot gevolg dat een aantal mensen ten onrechte geen kwijtschelding heeft gekregen bij de ontvangst van hun aanslag en dat een aantal mensen, die mogelijk geen recht op kwijtschelding heeft, dit wel heeft gekregen. Sabewa Zeeland doet er alles aan om de fouten op korte termijn te herstellen en stelt de gedupeerden schrif-telijk op de hoogte’, zegt wethouder Johan Aalberts in een memo aan de raad.

Fout in aanslag over kwijtschelding

VIER PARTIJEN HEBBEN MEER TIJD NODIG OM RUIS TE VOORKOMEN

Dmb 20140305 - [PDF Document] (2)

Matrassen, Bodems, Boxsprings

Paspoortstraat 23 Oost-Souburg0118-469670

Kloosterpoort 5-21 Kapelle0113-330888

WWW.MEGABED.NL

NOG NOOIT EERDER VERTOOND!

Anglaise koudschuimmatrasKern hr 42Afritsbare dubbeldoekshoesTotale hoogte 15cmGeschikt voor vlakke of verstelbare bodems90x200cm €258,=ALLE MATEN LEVERBAAR

Stratego pocketveer matras7zone pocketveer matrasAfritsbare doorstikte hoesGeschikt voor zowel vlakke als verstelbare bodems90x200 cm €399,= ALLE MATEN LEVERBAAR

Geneste pocketveer matrasIn een pocketvering matras wordt

afgevoerd. Bovendien blijft de matras ook in de zomer lekker koel door de goede luchtcirculatie. De Pocket Premium slaapsystemen met 300 individuele ondersteuningpunten per m2 geven een stevig ligcomfort door de geneste structuur van de pockets.90x200cm €599,= ALLE MATEN LEVERBAAR

Nasa Visco pocketveerDe Nasa Visco-pocketveer is een combinatie van pocketveren en drukverlagend traagschuim. Dit zorgt voor een naadloze en ergonomische ondersteuning voor het hele lichaam.90x200cm €599,= ALLE MATEN LEVERBAAR

GRATIS THUIS BEZORGD IN HEEL ZEELAND

Charlston koudschuimmatrasDe hoge densiteit (dichtheid) van de volschuim kern van de HR 55 koudschuim matras Charleston in combinatie met de 7 zone indeling van het ligoppervlak maken dit matras tot de absolute topper in de koudschuim matrassencollectie. De hoes is gemaakt van een mix van polyester en katoen. Aan de binnenzijde van de hoes wordt het anti-allergische Regulon gestikt (200gr/m2) wat zorgt voor een goede temperatuur en vochtregeling. De hoes is afneembaar d.m.v. een driezijdige rits. 90x200cm €699,= ALLE MATEN LEVERBAAR

ErgosencePocketvering matras Ergo Sense Partner met unieke Hoog / Laag pocketveer systeem , 7-slags pocketveer met 320 veren m2 en 7 zones met aan 1 kant hoogwaardig koudschuim HR45 en aan de andere kant Nasaschuim met Cool Visco klima gel. Uniek in Nederland Cool Visco Klima Gel. Dit unieke nasaschuim is voorzien van allemaal stukjes cool gel wat ervoor zorgt dat het nasaschuim koeler aanvoelt dan alle andere nasaschuimen. 90x200cm €799,= ALLE MATEN LEVERBAAR

Nasamatras EspagnolaHet door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ontwikkelde NASA (visco elastisch) traagschuim heeft stormenderhand de Nederlandse slaapkamers veroverd. De voordelen van dit materiaal zijn dan ook niet gering. Stevig en toch zacht, daaromkan dit type matras gedurende zeer lange perioden achtereen intensief worden gebruikt; het risico van doorliggen is kleiner dan dat van andere matrassen.Door al deze eigenschappen is het Nasa traagschuim matras zeer geschikt voor mensen met gewrichtsklachten en lijders aan rugklachten, met name in de onderrug.En natuurlijk is dit type matras ook heel geschikt voor iedereen die gewoon goed voor zijn/haar spieren en gewrichten wil zorgen zonder in te leveren op comfort.

Vera plant verwerkt zijn. Dit geeft een rustgevend gevoel voor de huid. De tijk is afritsbaar en geschikt voor de wasmachine.90x200 €999,= ALLE MATEN LEVERBAAR

Latex 7 zone comfortLatex matrassen kenmerken zich door een uitzonderlijk goed aanpassings-vermogen en blijvende veerkracht door de juiste combinatie van synthetische latex en natuurlatex. Latex matrassen staan bekend om hun warme ligcomfort.Ook de schoudercomfort-zone en de ventilatiekanalen dragen bij aan een subliem slaapgenot.90x200cm €995,= ALLE MATEN LEVERBAAR

HET 2e MATRAS NU SLECHTS € 1,-

2e matras

2e matras

2e matras

2e matras

2e matras

2e matras

2e matras

2e matras

€1,-

€1,-

€1,-

€1,-

€1,-

€1,-

€1,-

€1,-

Dmb 20140305 - [PDF Document] (3)

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op Twitter: @M_burgseBode.

DOOR EUGÈNE DE KOK

Het zijn de woorden van burgemeester Letty Demmers van de gemeente Vlissin-gen. Volgens haar betekent uitstel in deze kwestie absoluut geen afstel. ‘Voor alle partijen is het duidelijk dat er nieuwe huis-vesting voor het ADRZ op Walcheren moet komen’, is in het persbericht dat donder-dag verscheen dan ook te lezen. Er waren vorige week echter nog te veel onduide-lijkheden om de handtekeningen te zetten. Vooral tussen de provincie en de gemeente Middelburg was er nog ruis en dan met name op het gebied van de financiën ‘en mogelijke ontwikkelingen op het terrein’. De provincie wil twee miljoen euro bij-dragen aan de ontsluiting, maar de aanleg van de gewenste toegangswegen valt veel duurder uit. “Het gaat om een grote som geld. Die kun je niet zo maar bij het ziekenhuis neerleggen.” Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke overkluizing van een rioolpersleiding in de Mortiere. “Ook dat kun je niet zo maar in rekening brengen bij het ziekenhuis”, zegt Demmers. “Aan de andere kant willen we ook niet tegen de gemeente Middelburg zeggen: ‘Jij bent eigenaar van de grond. Succes ermee’. We moeten er samen uitkomen.” De partijen praten de komende weken

verder over het verdelen van de kosten. Daarnaast zijn er nog punten op het ge-bied van techniek en ruimtelijke ordening. Demmers verwacht dat er binnen enkele weken alsnog een intentieovereenkomst kan worden getekend. Ze acht zo’n over-eenkomst nodig. “Daarin spreken alle par-tijen nogmaals de intentie uit hiervoor te willen gaan. Je hoort wel eens geluiden dat er geen ziekenhuis meer komt op Wal-cheren of dat het veel kleiner wordt. Met zo’n intentieovereenkomst voorkom je ruis. Je zorgt voor helderheid en laat zien wat je wilt.”

BekrachtigenDat het ondertekenen van de overeen-komst uit de lucht kwam vallen, spreekt Demmers tegen en wijst op een memo van 4 december vorig jaar. Daarin werd de overeenkomst aangekondigd. Kritiek van de raadsleden dat ze deze vooraf niet kon-den inzien werpt ze ook van zich af. “Zo’n intentieovereenkomst is formeel een zaak van het college. Er zouden ook alleen af-spraken in komen te staan, die eerder door de gemeenteraad zijn bekrachtigd.” Om de raadsleden tegemoet te komen, was er voor de raadsvergadering van donderdag een besloten bijeenkomst gepland waarin over de overeenkomst kon worden gedis-

cussieerd. Die werd overbodig toen het ondertekenen van de intentieverklaring werd afgelast.

HalfuurHet was vooral de Lokale Partij Vlissingen (LPV) die donderdag kritiek uitte op de gang van zaken rondom de ondertekening. “De raad is het hoogste orgaan in de ge-meente en wij hebben daarom herhaalde-

lijk gevraagd of we de intentieverklaring vooraf mochten inzien. Na veel aandringen mochten we hem woensdag een halfuurtje komen lezen op het stadskantoor. Dat hebben we gewei-gerd”, zegt Wim Hirdes van de LPV. “We wilden dat deze zou worden opgestuurd, zodat we hem zorgvuldig konden bestu-deren. Er over praten in een besloten bijeenkomst zagen wij ook niet zitten. Dit

moet in alle openheid, want het gaat om onze stad.” Hirdes wilde de verklaring graag inzien, omdat hij bang is voor de ruimte die er komt voor zorggerelateerde bedrijven rondom het ADRZ. “Stel dat er zo’n zorgboulevard komt, dan gaat dat ten koste van Vlissingen. Een tandarts en een opticien zou daar zo maar naartoe kunnen gaan. Dat willen wij niet. Wij staan voor onze stad.”

Vier partijen hebben meer tijd nodig om ruis te voorkomenMiddelburg en Vl issingen, provincie en ADRZ stel len tekenen intent ieovereenkomst over nieuwbouw ui t

Het ziekenhuis aan de Koudekerkseweg verdwijnt, maar wanneer is nog steeds onduidelijk. Het blijft in ieder geval gebruik totdat het hospitaal op de Mortiere in gebruik wordt genomen. ARCHIEFFOTO

MIDDELBURG - De gemeenten Middelburg en Vlissingen, de provincie en het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) hebben vrijdag geen intentie-verklaring ondertekend over het nieuwe ziekenhuis op de Mortiere. De uitnodigingen voor het bescheiden feestje waren al verstuurd, maar de partijen hadden meer tijd nodig. “We doen het niet eerder dan dat het klaar is, maar ik denk dat het over een paar weken wel zo ver is.”

DOOR BRITTA JANSSEN

Bijna was De Arne gesloopt. Maar een groep mensen die het gebouw een warm hart toedraagt heeft het een tweede le-ven bezorgd. De gemeente vond renovatie van het verouderde gebouw te duur en overwoog daarom sloop. Om dat te voor-komen werkten de stichtingsleden - eerst in Comité Behoud Arne – ruim een jaar aan een reddingsplan voor het dorpshuis. Dat resulteerde erin dat de gemeente De Arne wilde overdragen aan de stichting, zodat zij het beheer en de exploitatie niet meer hoeft te betalen. Wel draagt ze een subsidie bij. De stichting moest op zoek naar extra geld om de begroting sluitend te krijgen en dat is nu gelukt. “Dankzij on-der meer een bijdrage van het Oranjefonds en VSB-fonds, sponsors, en een subsidie Vitaal Platteland”, vertelt Wim Dodmond van de stichting.

GebruikersDe offertes voor de renovatie zijn al opge-vraagd. De stichting wil onder meer het hele pand moderniseren met een nieuwe keuken en nieuw sanitair. Ook gaat ze aan de slag met het licht en geluid voor het po-

dium. De opknapbeurt moet ervoor zorgen dat De Arne straks weer bruist van de acti-viteiten. Dat is nodig om het gebouw open te houden, maar de stichting heeft er ook alle vertrouwen in dat dit lukt. “We zijn al bezig met de werving van nieuwe gebrui-kers voor De Arne. Er zijn toezeggingen van de verenigingen die er eerder ook al gebruik van maakten. Ook zijn er al andere aanvragen vanuit het verenigingsleven en van particulieren.’ De stichting is ook al in gesprek met een potentiële beheerder voor het gebouw. Eén van zijn taken is de bezettingsgraad van het dorpshuis te laten stijgen, bijvoor-beeld door nieuwe activiteiten te ontplooi-en met de stichting. “We streven ernaar het gebouw zes dagen per week open te stellen en ook dagelijks activiteiten te la-ten plaatsvinden. We hopen uiteindelijk op een gemiddeld gebruik van zo’n vier uur per dag. We houden er in onze exploitatie rekening mee dat we de optimale bezet-ting pas na enkele jaren halen.”

NaamAls alles volgens planning verloopt opent de vernieuwde Arne halverwege dit jaar haar deuren. “In het verleden was de be-

zetting goed. Je zag dit teruglopen, omdat het gebouw in het slob raakte. We gaan er absoluut vanuit dat het goed komt. De Arne zal weer een gebouw van naam wor-den, ook buiten Arnemuiden.”De stichting - bestaande uit vertegen-woordigers van de plaatselijke Oranje-vereniging, Vogelvereniging Zanglust, Historische Vereniging Arnemuiden,

Korfbalvereniging TOP, Muziekvereniging Arnemuiden en scoutinggroep Baden Po-well - schat de kosten voor de renovatie op 237.500 euro. Stichtingsvoorzitter Joost Adriaanse liet eerder al weten dat de stichting denkt 30.000 euro met zelfwerk-zaamheid te kunnen besparen. De stich-ting doet een oproep aan vrijwilligers die bijvoorbeeld willen schilderen of andere

klussen willen doen. Mensen die belangstelling hebben of zich al hebben aangemeld, zijn welkom bij de informatieavond in De Arne op dinsdag 11 maart. Tussen 19.30 en 20.30 uur krijgen zij informatie over de stand van zaken, de startdatum van de werkzaamheden en wat de (nieuwe) vrijwilligers hierin kunnen be-tekenen.

‘De Arne is straks weer gebouw van naam’Verenigingsgebouw Arnemuiden of f icieel overgedragen aan st icht ing

Joost Adriaanse, Kees de Ridder, Lisbeth Martijn, Martien Meedendorp en Bart de ruiter (vlnr) bij De Arne. FOTO LEONARD PASSCHIER

ARNEMUIDEN – De gemeente Middelburg heeft Stichting Verenigingsge-bouw De Arne dit pand per 1 maart officieel overgedragen. Daarmee kan de stichting nu echt beginnen met De Arne nieuw leven inblazen. Ze gaat het pand opknappen en hoopt er daarna uiteindelijk zes dagen per week levendigheid in te hebben. Op 11 maart is er een informatiebijeenkomst voor (potentiële) vrijwilligers.

Dmb 20140305 - [PDF Document] (4)

TMC, de leukste interieurspecialist die de verwachtingen overtreft!TMC Koudekerke | Dorpsplein 35 | (0118) 55 55 33 | www.tmcwoonwinkels.nl

1. Berg uw winterse accessoires op

en haal het voorjaar in huis met

kleurrijke opvallende accessoires.

2. Kies voor een trendy behang

om die ene saaie muur een

opfrisbeurt te geven.

3. Groepeer accessoires

met een mooi bloemwerk.

4. Houd je van opvallende

kleuren, schilder dan één

hele muur in de kleur die

je altijd al mooi vindt.

Wilt u meer voorjaarstips of uw

ideeën concreet maken? Kom dan

naar onze winkel in Koudekerke.

Met een deskundig team van

5 enthousiaste medewerkers nemen

we alle tijd voor u. Wij staan

garant voor uw persoonlijk

woongenot door alles af te

stemmen op uw woonwensen.

Wilt u de bijzondere lifestyle van TMC Koudekerke in uw huis realise-ren? Vul dan uw gegevens in en wij nemen contact op voor een gratis bijzonder binnenhuisadvies!

Vul uw gegevens in en mail het [emailprotected] of stuur je aanvraag naar TMC Koudekerke, Dorpsplein 35, 4371 AC Koudekerke.

Ja, ik wil gratis interieuradviesNaam

E-mail

Straat

Postcode/plaats

Tel.

Woonruimte waarvoor u eeninterieuradvies wilt:

TMC Koudekerke voert alleen de allerbeste mer-

ken. Merken met een uitgesproken stijl en eigen

identiteit. Het zijn die merken die TMC Koudekerke

bijzonder maken en, gecombineerd met advies

op maat, ervoor zorgen dat als u kiest voor uitge-

sproken lifestyle altijd tevreden naar huis gaat.

Maar wat zijn die bijzondere merken dan? Denk

aan Keijser & Co., Olav Home en Grange. Daar-

naast hebben we diverse soorten kalkverf en

stoffen om de gewenste sfeer in uw interieur te

creëren. Is uw interieur niet aan een complete

restyle toe, maar wilt u dit voorjaar wel eens

wat nieuws? Kom dan naar onze winkel voor

bijvoorbeeld nieuwe gordijnen en een

nieuw karpet. Door deze kleine

aanpassingen krijgt uw interieur

direct een andere look

and feel!

Meubelen enWoningstoffering

Voorjaarstips

Kleurijke

accessoires

Een fris tapijt of vloerkleed in

vrolijke kleur kleed uw huis leuk aan.

Gratisinterieuradvies!

Het voorjaar in huismet TMC KoudekerkeHoewel we geen echte koude winter hebben gehad, is iedereen toch altijd weer blij als het voorjaar

begint. Het blijft langer licht, de temperatuur stijgt, de bloemen komen tot bloei; allemaal rede nen tot

vrolijkheid! Om dat goede voorjaarsgevoel bij u te stimuleren deelt TMC Koudekerke graag een aantal

voorjaarstips met u. Zo bent u er bij de komst van de lente in maart helemaal klaar voor!

Dmb 20140305 - [PDF Document] (5)

ACTUALITEIT

PAGINA 5© www.sudokusite.eu

ColofonKantoor regio ZeelandKeizerstraat 3a, 4461 AN Goes, Tel. 0118 617 661

HoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE Zundert, Postbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Middelburgse Bode

M_burgse Bode

Redactie Britta Janssen, Eugène de KokCorrespondenten Marielja ten Bruggencate-de Geus, Sjoukje van der ZeeAcquisitie Lennert SteketeeDruk Drukkerij VorsselmansSluittijdenAdvertenties maandag 13.00 uurVerenigingsnieuws en lezersfoto’s vrijdag 12.00 uurWeekendverslagen maandag 11.00 uurAanleveren via www.internetbode.nlBezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 10De oplossing van deze puzzel is in week 10 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

Leuk voor de slachtoffers was het nooit, maar vroeger - en misschien komt het alleen door de films die over hen zijn gemaakt - leek er rondom criminelen nog wel eens een zweem van romantiek te hangen. Iedereen kent Billy the Kid, Al Capone, Bonnie en Clyde en Ronnie Biggs, de Engels-man die na The Great Train Robbery in 1963 werd opgepakt, maar in 1965 uit de gevangenis ontsnapte en tot 2001 in alle vrijheid leefde in Brazilië. Het waren keiharde criminelen, maar zijn ook een soort mythen geworden. Zelf heb ik een zwak voor ‘meesterkraker’ Aage Meinesz, misschien wel omdat hij een tijdje in mijn woonplaats leefde waar hij uitbater was van een bordeel. Aage M. kwam uit een welgestelde familie. Zijn overgrootvader was burgemeester van Amsterdam én Rotterdam geweest. De kleine Aage koos een andere professie. Hij kreeg met zijn legendarisch geworden thermische lans elke bankkluis open. Bij zijn kluisroven ge-bruikte hij nooit geweld en hij liet het geld van particulieren ongemoeid. Het leverde de welbespraakte, charmante verschijning een bescheiden sterrenstatus op. Zijn grootste ‘succes’ boekte hij bij de Nederlandsche Middenstandsbank in Helmond, die hij 600.000 gulden armer maakte. Peanuts vergeleken met het nieuws van vorige week: de ‘roof’ van 744.000 Bitcoins van de (bijna) failliete Bitcoin-beurs Mt. Gox. Van wat? Van Bitcoins, digitale munten waarmee mensen betalen op internet. De waarde van de roof wordt aan de hand van de wisselkoers geschat op zo’n 350 miljoen euro. Hoe ze zijn gestolen weet niemand. Wanneer? Geen idee. Het is über-haupt niet zeker of ze wel zijn gestolen en of Bitcoins over een jaar nog iets waard zijn in het echte leven. Wie achter de megaroof zit, is helemaal een raadsel. Me louter baserend op vooroordelen stel ik me energiedrankjes drinkende, ongescho-ren en lijkbleke, op de zolder bij hun ouders wonende jongens voor. Zij zijn verantwoordelijk voor één van de grootste bankroven ooit, zonder dat iemand het lijkt te snappen en weet waar het geld is gebleven. En dat zonder thermische lans. Misschien is het de perfecte misdaad, maar de romantiek? Die is ver te zoeken.

Zonder thermische lans

ColumnEugène de Kok

DOOR EUGÈNE DE KOK

‘Een jaarlijkse stijging van de lokale lasten met het inflatiepercentage (meestal twee procent) is voor de komende jaren de ab-solute grens’. CDA: ‘Voor het CDA is dat onbespreek-baar. De landelijke regering van VVD en PvdA heeft de lasten voor onze burgers en bedrijven al veel te veel verhoogd. Daar-door raken burgers in de problemen en komen bedrijven in de knel. Ook komt de economie daardoor maar niet op stoom. Wij willen daarom absoluut niet dat de gemeentelijke lasten ook stijgen. Om dat te voorkomen, willen wij een klei-nere, dus goedkopere, maar vooral andere gemeente. Niet de gemeente bepaalt hoe de samen-leving eruit ziet, maar dat doet de samen-leving zelf’.

D66: ‘Het extra verhogen van de lokale lasten is voor ons niet onbespreekbaar. Verhogen heeft niet onze voorkeur, maar het verlagen van het voorzieningenniveau is ook niet wenselijk. Per voorziening dient zorgvuldig te worden afgewogen of die bij de kerntaken van de gemeente hoort. Als dat zo is, moet die gehandhaafd blijven, ook als daarvoor de lokale lasten omhoog moeten’. DTV: ‘Wij vinden dat er rekening moet worden gehouden met de inkomensont-wikkeling van onze inwoners. Het is al te gemakkelijk om maar belastingen te gaan verhogen om gaten te stoppen. Wij zijn daar tegen. Dat betekent dat er fors op de eigen gemeentelijke taken moet worden bezuinigd. Dat is niet mis, maar de burger mag dat wel van ons verwachten’. Opa Veere: ‘Volkomen mee eens. Een van de speepunten uit ons programma’.

PvdA-GroenLinks: ‘Het hele gat dichten met het verhogen van lokale lasten is on-bespreekbaar. Wat voor ons wel bespreekbaar is, is een lichte lastenverhoging voor inwoners en toeristen als we daarmee goede voorzie-ningen kunnen behouden en als daar te-genover tegelijkertijd bezuinigingen staan: lagere uitgaven. In die discussie, die de gemeenteraad voor de zomer gaat voeren, zijn voor ons punten als eerlijk delen, een duurzame toekomst, leefbaarheid, veilig-heid en bereikbaarheid en ‘iedereen telt mee’ leidend’.SGP-ChristenUnie: ‘Is juist. We moeten eerst naar alternatieven zoeken’.VVD: ‘Helemaal mee eens. De VVD wil de lokale belastingen zo laag mogelijk hou-den. Ook als er moet worden bezuinigd. Bij verhoging van de belastingen is het infla-tiepercentage het maximum’.

‘Inflatiepercentage absolute grens’Stel l ingen gemeenteraadsverkiezingen Veere

MIDDELBURG - Nog twee weken en dan zijn het gemeenteraadsverkiezingen. De Middelburgse en Veerse Bode blikt daar de komende weken op vooruit, onder meer met een aantal stellingen. Deze week leggen we de lijsttrek-kers in de gemeente Veere de onderstaande stelling voor.

DOOR EUGÈNE DE KOK

‘De politiek verdient voor de afgelopen raadsperiode geen schoonheidsprijs. De besluitvorming rondom de toekomst van het theater en het feit dat de bouwput aan de Zuidsingel nog open ligt, zijn twee za-ken die slecht zijn voor het vertrouwen in de politiek’. CDA: ‘De besluitvorming rondom het theater is een klucht en de bouwput een erfenis. Dit zijn zaken die absoluut slecht zijn geweest voor het vertrouwen in de po-litiek. De bouwput is geen eigendom meer van de gemeente. Door de crisis kon deze plek niet worden ontwikkeld. Wij eisen een nette oplossing voor de buurt en Mid-delburg. Cultuur is belangrijk, maar moet niet onbetaalbaar worden. Te veel inves-teren in stenen op het Molenwater is niet verstandig. Een duurzaam cultureel profiel kun je bewerkstelligen met grote produc-ties in Studio A58 en festivals en kleinere voorstellingen in het culturele hart: de bin-nenstad’. ChristenUnie: ‘We dachten dat er een goede oplossing was voor de bouwput: verkopen aan Heijmans, zodat hij er wo-ningen op kon bouwen. Helaas zat het eco-nomische tij niet mee, zodat de bouwput nog steeds een put is. Het is winst dat nu meer partijen inzien dat het niet wenselijk is om zo veel geld in een nieuw theater te steken. Erg jammer dat dit zo lang duurt’.D66: ‘Juist. De gemeenteraad blijft op deze onderwerpen vastzitten in oude ideeën en oplossingen. Het is tijd voor een andere benadering. D66 vindt dat we het gebouw van de schouwburg moeten verkopen en alleen geld moeten geven voor voorstellingen in de schouwburg. Dat maakt een einde aan de discussie over de bouw’. Andere partijen willen echter mil-joenen blijven uitgeven aan het gebouw van de schouwburg’. GroenLinks: ‘Wij vinden dat college van burgemeester en wethouders de afgelo-pen jaren te weinig naar geluiden uit de oppositie heeft geluisterd. De coalitie heeft een wankele basis en deze coalitie

heeft weinig geïnvesteerd in het verkrijgen van commitment in de raad. De gevolgen ondervinden zijn nu zichtbaar’. LPM: ‘Wij zijn duidelijk: de schouwburg blijft in de binnenstad en wordt opgeknapt voor de komende 25 jaar. Daar werken wij aan mee. Punt uit. De bouwput staat sym-bool voor bestuurlijk falen en wanbeleid. Wij zijn het gesteggel zat. De afgelopen vier jaar hebben alle zit-tende politieke partijen, behoudens wij, ervoor gekozen om het zo te laten. Je kunt nu niets doen. Dat is voor ons geen oplos-sing en nooit geweest. Vullen met zand is ook geen echte oplossing, maar nog altijd beter dan geen oplossing. Wel belemmert het toekomstige bouwinitiatieven en blijf je vanwege constructieve redenen zitten met een put van twee meter diep. Wij willen de bouwput het liefst goed aanpak-ken. Daarom willen wij hem aankopen van Heijmans en daarna fatsoenlijk afwerken, bijvoorbeeld met een parkeervoorziening, grotendeels op het maaiveld waarop op termijn woningen en appartementen kun-nen worden ontwikkeld. Het geld voor een fatsoenlijke afwerking is er. Nu de poli-tieke wil nog’. Opa Middelburg: ‘Wij kunnen ons niet vinden in de prestaties en tekortkomingen uit het verleden. De burger is hierover zeer ontdaan en terecht ontevreden. Opa Mid-delburg begint gelukkig met een schone lei in de nieuwe raad en gaat zijn best doen om te repareren en herstellen. Wij stel-len ons open en transparant op en vragen de burger om zijn mening, desnoods via een referendum. De inmiddels verdampte twintig miljoen zien wij niet zo snel wor-den terug verdiend. Het is de vorige raden aan te rekenen’. PvdA: ‘We begrijpen de stellingen, maar wat de bouwput betreft: zonder crisis had-den daar al lang woningen kunnen staan. De PvdA is in de afgelopen vier jaar steeds constructief geweest bij het zoeken naar een goed besluit over de schouwburg. Ook wij zijn teleurgesteld over het stemgedrag van sommige partijen in de raad’.SGP: ‘Over de toekomst van het theater: al vanaf de start heeft de SGP aangegeven dat het bouwen van een nieuw A-theater financieel en principieel onverantwoord is. Financieel, omdat Middelburg op deze wijze een culturele voorziening op een onverantwoord hoog niveau wil brengen terwijl er zo veel nuttigere zaken zijn die financiële steun behoeven. De partijen die hard vochten voor het theater roepen nu

dat ons armoedebeleid niet deugt. Naar die mensen zou meer geld toe moeten. Maar niemand zegt dat dat geld overboord is gekieperd in de bouwput. Niet één par-tij durft zijn excuus aan te bieden en spijt te betuigen voor die twintig miljoen. Niet één partij zegt dat het haar schuld is dat we bezuiniging op bezuiniging moeten doorvoeren omdat we hiermee geld van de burger hebben verkwanseld. De SGP voelt zich mede verantwoordelijk, ook voor de genomen besluiten, hoewel we altijd tegen hebben gestemd, ook om principiële redenen. De bouwput heeft ook de econo-mie tegen. In deze tijd zijn er niet veel bou-wers die er brood in zien. Daarnaast zijn er de juridische kanten met de toenmalige bouwer en omwonenden, die enige tijd en euro’s in beslag namen. De SGP wil de bouwput dicht storten met zand en er een parkeerterrein van maken. Dan levert het nog wat op ook’. SP: ‘De SP is niet te spreken over de be-sluitvorming op deze dossiers. Het refe-rendum in 2006 waarbij drie verliezende opties bij elkaar werden opgeteld om de wens van de PvdA-wethouder erdoorheen te drukken is een schoolvoorbeeld van het beschamen van vertrouwen. Ook de toenmalige verkoop van de bouwput aan Heijmans, zonder dwingende afspraken over bebouwing op korte termijn, is een voorbeeld van falend beleid. De SP wil dat de put zo snel mogelijk wordt ontwik-keld. Desnoods kopen we hem terug van Heijmans en gaan zelf bouwen. En die 12,5 miljoen euro die de gemeente wil gebrui-ken om het cultureel profiel uit te breiden van 100 producties naar 120? Dat kunnen we beter gebruiken voor een fatsoenlijk armoedebeleid’. VVD: ‘Wij vinden dat de gemeenteraad de afgelopen periode juist wel haar rug recht heeft gehouden. De bezuinigingen die de raad heeft genomen, maakt dat Middel-burg alleen maar sterker wordt. Natuur-lijk blijven er dossiers die moeilijk zijn en waarover geen overeenstemming is, maar de raad heeft wel zijn verantwoording ge-nomen en loodst de stad door deze tijden’.

‘Geen schoonheidsprijs voor politiek’Stel l ingen gemeenteraadsverkiezingen Middelburg

MIDDELBURG - Nog twee weken en dan zijn het gemeenteraadsverkiezingen. De Middelburgse en Veerse Bode blikt daar de komende weken op vooruit, onder meer met een aantal stellingen. Deze week leggen we de lijsttrek-kers in de gemeente Middelburg de onderstaande stelling voor.

WWW.PROJECTINRICHTINGLAVOIR.NL

VAN CITTERSWEG 2A ARNEMUIDEN | T: 0118 616 390

Dmb 20140305 - [PDF Document] (6)

PAGINA 6

DOOR BRITTA JANSSEN

Leo de Groot, Middelburger Geerard La-beur en Adri Kaland weten al jaren hoe het is om een beroep te moeten doen op de zorgvoorzieningen in ons land. Kaland zit in een rolstoel en de volwassen zoons van La-beur en De Groot wonen nog bij hen thuis en hebben dagelijks zorg en begeleiding nodig. Inmiddels zetten de drie Zeeuwen zich ook al jaren in voor andere hulpbe-hoevende medemensen. De Groot en La-beur onder meer via de Wmo-adviesraad in hun eigen gemeente en in toenemende mate ook in Walchers verband en Kaland als pgb-ambassadeur in Zeeland voor Per Saldo, een belangenvereniging voor men-sen met een persoonsgebonden budget. Daarnaast is Kaland onder meer actief in het politiek en kerkelijk leven. Hij is, levend met zijn vader, een drukbezet man, on-danks zijn functiebeperking, waardoor hij rolstoelgebonden is. Maar om alles te kun-nen doen wat hij wil, is het pgb voor Ka-land naar eigen zeggen onmisbaar. Want hij heeft wel persoonlijke en huishoude-lijke verzorging nodig. “Het is een essen-tieel instrument om te kunnen participeren in de maatschappij. Niet alleen voor werk, maar ook voor wonen, onderwijs, vrije tijd en mobiliteit.” Zo reist Kaland regelmatig het land door voor bijeenkomsten. Dat is volgens hem mogelijk doordat hij via het pgb zijn eigen zorg kan regelen. “Ik heb de regie. De mensen die mij helpen, kies ik zelf. Een professioneel netwerk. Daarmee ben ik erg content. Door het pgb kan ieder individu tot zijn recht komen.”

VrijheidOok Labeur en De Groot vinden de flexi-biliteit van het pgb een groot goed. Alle gewenste zorg en begeleiding via profes-sionele organisaties regelen is bijna on-betaalbaar en nu kunnen ze ook iemand binnen hun eigen netwerk zoeken die past bij de (zorg)vraag en in het zorgleefplan be-schreven doelen. De twee zijn er blij mee

dat dit zo te regelen is en vinden mensen uit het netwerk vaak net zo goed “profes-sionals”. Het is ook efficiënt en flexibel, stellen ze. De Groots 27-jarige zoon is autistisch en heeft elke dag zorg en begeleiding nodig. Dat geldt ook voor Labeurs zoon (24). Hij heeft onder andere een verstandelijke beperking en chronische aandoeningen. Beide kinderen gaan naar de dagbeste-ding, maar buiten die tijden komt de zorg grotendeels op de schouders van het gezin en het netwerk terecht. Ze kunnen thuis-zorg inzetten, maar is volgens hen niet altijd prettig. “Je komt dan vaak niet echt los van de dagelijkse zorg en begeleiding, omdat je automatisch meedenkt, er on-gewild bij betrokken bent of wordt”, legt Labeur uit.

VertrouwenDe Groot en vooral zijn vrouw regelen ook zorg op maat voor hun zoon. “Hij heeft constant begeleiding nodig, waarbij het er vooral om gaat dat we ook met hem doen wat hij zelf leuk vindt”, vertelt hij. “Dat is niet altijd eenvoudig in te vullen. Zo reist hij graag. Voor een dagje Groningen met de trein huren we wel eens iemand in die we goed kennen en die onze zoon goed kent. Dat gaat goed en daarin moet je dan ook vertrouwen hebben.” Toen hun zoon op de Klimopschool zat, een school voor speciaal onderwijs, leek het de ouders goed hem een weerbaarheidscursus te la-ten volgen, maar dat was niet opgenomen in het schoolprogramma. “Dit konden we toen dankzij het pgb regelen, en de hele klas kon meedoen. Zo geeft het pgb je de vrijheid om bijvoorbeeld voor deze vorm van therapie te kiezen.”

VeranderingenDoor de ontwikkelingen in de zorg, zoals de decentralisaties en bezuinigingen, weten de betrokkenen nog niet precies waaraan ze toe zijn. De drie vinden in ieder geval dat het pgb past bij de beleidsmatige

kanteling in het denken over de zorg, waar-bij mensen meer zelfstandig of samen met hun omgeving moeten doen en er meer wordt uitgegaan van wat iemand nog wél kan in plaats van wat men niet meer kan. “Ik weet heel goed dat ik in een rolstoel zit”, aldus Kaland. “Maar iedereen heeft talenten en die moet je kunnen inzetten voor anderen en jezelf. Dat kan in mijn ge-val dankzij het pgb.”Er moet nog wel veel benoemd worden om bijvoorbeeld het oneigenlijk gebruik van pgb’s tegen te gaan, zegt Labeur. “Daar-mee doe je immers anderen die ook een kans zouden kunnen krijgen om zelf invul-ling te geven aan hun zorg- en begelei-dingsbehoefte te kort.” Ze vinden daarom bijvoorbeeld de ontwikkeling van het per-soonsvolgend budget (het zogenaamde trekkingsrecht) een goede. Hierbij krijgt de pgb-houder het geld niet meer in handen, maar kan wel zelf blijven kiezen bij welke zorgaanbieder hij of zij het pgb besteedt. De gemeente wijst de partij aan die het budget beheert en de betalingopdrachten uitvoert. Alleen al deze maatregel zal er-aan kunnen bijdragen dat er minder geld oneigenlijk gebruikt wordt, denken de drie. Ook kan straks waarschijnlijk mantelzorg, (gedeeltelijk) betaald worden uit het pgb. Hieraan worden wel voorwaarden gesteld.

Zo moet de geboden mantelzorg leiden tot adequatere ondersteuning, meer maat-werk en aansluiten bij de afgesproken doelstellingen.

BeterIn de ogen van de drie kan efficiënter wer-ken ook geld opleveren op het gebied van de administratie en controles. Nu wordt iemand om de zoveel tijd geïndiceerd, afhankelijk van de persoon. “Mijn zoon heeft klassiek autisme en dat blijft zijn hele leven zo”, illustreert De Groot. “Toch werd hij om de twee jaar geherindiceerd. Dat wordt straks minder.” De omvorming van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) tot LIZ (Wet Langdurige Intensieve Zorg) levert volgens de erva-ringsdeskundigen ook een besparing op. “De groep die intensieve zorg nodig heeft, wordt kleiner”, aldus Labeur. “Het inzicht in benodigde zorg, begeleiding en onder-steuning wordt daardoor beter. Dat kan de kwaliteit hiervan ten goede komen. Hier-door krijgt die groep mogelijk betere zorg dan ooit.” De groep die wel in aanmerking komt voor de AWBZ, maar niet voor de LIZ krijgt mogelijk minder zorg. Maar niet te weinig, voorzien de mannen. “Want daar-voor blijven alle betrokken belangenbehar-tigers zich hard maken.”

ToekomstDe toekomst baart het trio soms zorgen. “Nadenken over hoe het moet als wij er niet meer zijn, is toch min of meer over je dood heen regeren in het toekomstige be-lang van je kind”, illustreert Labeur. “Daar-mee ben je altijd bezig.” De Groot vindt het moeilijk om een passende woonvorm voor zijn zoon te vinden. “Het moet een plek zijn waar hij past en waar hij als gelijke wordt behandeld. Nu woont hij met vijf volwas-senen in een huis en dat botst wel eens. Maar lukt dat? Het moet!”Ondanks de onzekerheden weigeren de drie al te somber te worden. “Dat zou mijn zoon ook meteen merken”, aldus De Groot. In hun rol als belangenbehartigers werken ze mee aan het totstandkomen van een zo goed mogelijke toekomst voor (groepen) mensen die dat zelf niet of onvoldoende kunnen, stellen ze. “We zien vooral de mogelijkheden. Als het pgb goed wordt uitgevoerd kun je er bezuinigingen mee opvangen.” Dit is volgens de mannen goed voor de beeldvorming en het herstel van het beschadigde imago van het persoons-gebonden budget. “Het kan bijdragen aan het draagvlak voor het pgb en de verdere ontwikkeling hiervan. En dat is in het be-lang van de kwaliteit van bestaan voor mensen die daarop recht hebben.”

‘Goed persoonsgebonden budget bespaart geld’Walcherse ervaringsdeskundigen vertel len hoe z i j toekomst zorg en pgb z ien

Leo de Groot, Adri Kaland en Geerard Labeur (vlnr) hebben dagelijks te maken met het pgb.

WESTKAPELLE - Zonder pgb (persoonsgebonden budget) kan Adri Kaland uit Westkapelle niet om 10.00 uur in Utrecht zijn. Dankzij het pgb kon Vlis-singer Leo de Groot een weerbaarheidscursus voor zijn zoon regelen, waarbij zijn hele klas baat had. En via dit budget kan Geerard Labeurs zoon zorg krijgen van door henzelf gekozen deskundige personen, net als Kaland en De Groots kind. In het licht van alle ontwikkelingen in de zorg staat voor deze ervaringsdeskundigen de waarde van het pgb buiten kijf. Dat deze veranderingen gepaard gaan met bezuinigingen hoeft volgens hen niet het einde van het persoonsgebonden budget te betekenen. Sterker nog, door een solide, toekomstbestendig pgb kan er geld worden bespaard, stelt het trio.

De verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zijn in volle gang. Op de website www.verkiezing-middelburg.nl stroomt de pagina met columns vol: er zijn er al 120 geplaatst en die worden goed gelezen. Daar kunt u ook een reactie achterlaten en zo uw mening kenbaar maken.

Het eerst grote verkiezingsdebat van de PZC is nu achter de rug, maar er volgen er meer. Zo is er in Arnemuiden een debat op 10 maart in het Stadthuys en diezelfde dag een verkiezingsavond bij Resto Van Harte (Palet). Op 11 maart zijn er activiteiten in het Gasthuis en een speciale avond in het stadskantoor in Middel-burg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Op 13 maart is er een verkiezingsdebat van de Huurdersver-eniging in de Zeeuwse Bibliotheek en een debat bij Zeelandia Middelburg. Vrijdag 14 maart is het grote verkiezingsdebat van Omroep Zeeland in de Burgerzaal van het Stadhuis. Zaterdag is dan nog de verkiezingsmarkt op de Markt waar alle partijen

zich presenteren. Kortom, gelegenheid te over om uw lokale politici te ontmoeten en een goede indruk te krijgen van hun standpunten.Ook landelijke kopstukken komen de campagne ondersteu-nen: zo is half februari SP-leider Emile Roemer in Middelburg geweest en komen op 5 maart Mark Rutte (VVD) en kamerlid Gerard Schouw (D66). Zelf heb ik alle jongeren die dit jaar voor het eerst mogen stem-men een brief gestuurd met de oproep om toch vooral van hun stemrecht gebruik te maken. Een aantal van hen, die 19 maart jarig is, overhandig ik de oproep persoonlijk. Kijk vooral nog een keer op de website www.verkiezingmiddel-burg.nl voor het laatste nieuws, de standpunten van de politieke partijen, hun kandidaten en alle informatie over het uitbrengen van uw stem. Graag tot ziens op 19 maart bij een van de stemlo-kalen of tijdens de uitslagenavond in de Burgerzaal!

Reageren? Mail naar [emailprotected]

19 maart: stemmen!

Column‘Bergmann beleeft’

FOTO MIEKE WIJNEN

T W E E W E K E L I J K S E C O L U M N B U R G E M E E S T E R M I D D E L B U R G

YERSEKE - Zaterdag 8 maart wordt er in de NH Kerk in Yerseke een koor- en samenzangavond gehouden. Deze avond wordt georganiseerd door de Reformatorische Omroep en staat in het teken staan van de Biddag.

Tijdens deze avond zal er veel samenzang zijn van bekende psalmen en gezangen, verder wordt er medewerking verleend door het Christelijk Samengesteld Man-nenkoor Zeeland onder leiding van Ron van Ommen en de mezzosopraan Tenira Sturm. Het koor en de soliste zullen worden be-

geleid door de organist Martin Weststrate en pianist Harm Nieuwenhuijse. De sa-menzang zal worden begeleid door Peter Gorseman. Midden in het programma is een korte meditatie opgenomen, verzorgd door dominee J. Th. Pronk. De organisatie roept iedereen op deze avond aanwezig te zijn in verband met een opname die een week word uitgezonden via de Reforma-torische Omroep. De toegang is vrij en de aanvang is om 19.30 uur. De deuren zijn vanaf 19.00 uur geopend. Tijdens de avond wordt er gecollecteerd voor onder andere een aantal goede doelen.

Koor- en samenzang Yerseke

ZOUTELANDE - Op zaterdag 8 maart houdt muziekvereniging Luctor et Emergo haar jaarlijkse uitvoering. Dit keer is het thema, ‘Met Luctor et Emergo op vakantie’.

De muziek brengt u naar tropische bestem-mingen, schitterende steden en prachtige natuur.

Tijdens uw vakantie met Luctor et Emergo beleeft u het allemaal. De muzikale reisleiding is in handen van Ad Stroo (fanfare) en Pascal Bakker (slagwerk-groep). Bent u klaar voor een tropische ver-rassing? Inchecken kan vanaf 19.00 uur in de gymzaal aan de Westkapelseweg te Zoutelande. Het concert begint om 19.30 uur.

Jaarlijkse uitvoering muziek-vereniging Luctor et Emergo

Gaat u met ons mee op reis?

Dmb 20140305 - [PDF Document] (7)

Vanaf maandag 10 maart wordt het asfalt vervangen op sommige delen van het fietspad langs de Sloeweg in Vlissingen.

Het werk bestaat uit 2 fases:Fase 1: deel fietspad vanaf de Lan-geleenweg tot en met fietstunnel Weijevlietpad (omrijden via de van der Helstlaan) Fase 2: deel fietspad vanaf de fietstunnel onder de afrit van de Nieuwe Vlissingseweg tot het Bui-tenhavenpad (omrijden via de Gildeweg- Hermesweg- Prins Hen-drikweg- Oude Havenweg- Buiten-havenpad)

Het asfalt op het fietspad over de brug over het Kanaal door Walche-ren wordt niet vervangen. In beide

fases wordt het fietspad afgesloten voor al het verkeer en omgeleid met borden.

Nieuwe bomenHet asfalt moet worden vervangen omdat boomwortels van populie-ren schade hebben aangebracht aan de fietspaden. Om dit in de toekomst te voorkomen worden de populieren in fase 1 gerooid. Voor deze bomen geldt een herplant-plicht. In november 2014 starten we met het planten van nieuwe bomen die verder weg van het fietspad komen te staan, zodat ze in de toekomst geen schade aan-richten aan de paden. Rond 19 april 2014 zal het werk klaar zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden.

VERGADERINGENStadhuis VlissingenAanvang 19.30 uur

GemeenteraadDonderdag 25 maart 2014

Woensdag 5 maart 2014 Redactie: afdeling Communicatiepostbus 3000, 4380 GV Vlissingentelefoon: 14 [emailprotected]: gemeente Vlissingen, tenzij anders vermeld

B L A U W G E R U I T E

K I E L

NIEUWS- EN INFORMATIEPAGINA VOOR DE INWONERS VAN GEMEENTE VLISSINGEN EN OMSTREKEN

VLISSINGEN, STAD AAN ZEE

NIEUW ASFALT FIETSPAD SLOEWEG

MET DE BESTE INTENTIES, MAAR VOOR WIE?Afgelopen vrijdag zou in Middelburg ‘op feestelijke wijze’ een intentieovereenkomst ondertekend wor-den tussen de provincie, de gemeenten Middelburg en Vlissingen en het AdRZ voor de bouw van een nieuw ziekenhuis op de Mortiere. Toen de LPV deze intentieovereenkomst opvroeg bleek dit niet mogelijk, maar wél besloot het college om de over-

eenkomst op het laatste moment van tafel te halen. De financiële haal-baarheid voor de bouw van een nieuw ziekenhuis en bijbehorende infra-structuur op de Mortiere is gebaat bij (zo niet afhankelijk van) méér dan alleen het bouwen van een ziekenhuis. Extra winkels, restaurantjes en kantoren zijn dan nodig om de kosten te kunnen dekken. Als gemeente, in dit geval Middelburg, heb je dan intenties omdat er een voordeel voor je aan zit. (Gemeenschappelijke) voordelen voor Vlissingen ziet de LPV hier niet. Wel nadelen, vooral voor ondernemend Vlissingen! Veel wijs-heid toegewenst met uw stemkeuze op 19 maart aanstaande!Raadslid Mark Weug, Lokale Partij [emailprotected]

KEERSLUISBRUG MAART DICHT Van 3 maart tot en met 28 maart gaat de Keersluisbrug over het Kanaal door Walcheren tussen de Paul Krugerstraat en de Prins Hendrikweg, dicht voor al het verkeer. Er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de brug. De brug wordt onder andere opnieuw geschilderd. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid over de Sloeweg en de Nieuwe Vlissingseweg. Fiet-sers en voetgangers krijgen een verbinding over het kanaal via de keersluizen, ongeveer 100 meter ten noorden van de Keer-sluisbrug.

6 EN 7 MAART GEEN AANVRAGEN REISDOCUMENTDonderdag 6 en vrijdag 7 maart is het niet mogelijk om een reisdocument aan te vra-gen bij Publiekszaken. Ook spoedaanvragen zijn niet mogelijk. Dit komt door aan-passingen in het systeem die we moeten invoeren. Vanaf 9 maart zijn paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten namelijk tien jaar geldig voor volwassenen vanaf 18 jaar. Nu is dat vijf jaar. Voor minderja-ren blijft dit vijf jaar.

Vanaf maandag 10 maart kunt u weer terecht. We verwach-ten dan meer drukte. Maar daarom voor het aanvragen van een reisdocument vooraf een afspraak via www.vlissingen.nl.

BEKENDMAKINGENIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning:B&W maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergun-ning hebben ontvangen:

1. Verbouwen i.v.m. kamerverhuur Bel-lamypark 38 (25-02-2014)

2. Realisatie trafostation Europaweg Zuid 4 (25-02-2014)

3. Plaatsen alarminstallatie Thorbeckel-aan 4 (25-02-2014)

4. Plaatsen tuinhuisje Thorbeckelaan 4 (25-02-2014)

5. Renoveren achtergevel en plaatsen tuinhuis Slijkstraat 24 (26-02-2014)

De publicatie van de ingediende aanvra-gen heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaar-schriften worden ingediend. Het is moge-lijk dat de tekeningen, waarop de vergun-ning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.

Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)Reguliere procedure:

Verleende omgevingsvergunningenB&W maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

1. Plaatsen stalen trap Boulevard Evertsen 22 (26-02-2014)

2. Plaatsen reclame Scheldestraat 11 (26-02-2014)

3. Plaatsen van een reclamebord Bos-schaartsweg/ Moeringweg (27-02-2014)

BezwaarBij de hierboven genoemde besluiten kun-nen belangen van derden betrokken zijn. (Derden) belanghebbenden kunnen bin-nen zes weken na de tussen haakjes staan-de datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-ders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Verleende omzettingsvergunningen:In de afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:

1. voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte in een onzelfstandige woon-ruimte Scheldestraat 27A (25-02-2014)

Inzage Deze besluiten liggen, totdat de hierna aangegeven bezwaartermijn is verstreken, ter inzage in het stadhuis, Paul Kruger-straat 1. De verleende vergunningen met bijbehorende tekeningen kunnen ná een telefonische afspraak met Dhr. W. Huige van de Afd. Publiekszaken (tel. 0118 - 487339) worden ingezien.

BezwaarBij de hierboven genoemde besluiten kunnen belangen van derden betrok-ken zijn. (Derden) belanghebbenden

kunnen binnen zes weken na de tussen haakjes staande datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt, de Voorzie-ningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Post-bus 90006, 4800PA Breda verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor een derge-lijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

MonumentencommissieDe monumentencommissie vergadert eens in de 3 weken op een donderdag. De stukken ter behandeling moeten uiterlijk één week voor de vergadering (woensdag-middag uiterlijk 17.00 uur) bij bouw- en woningtoezicht ingediend zijn. De data van de volgende vergaderingen van de monumentencommissie zijn 20 maart 2014 en 10 april 2014. Voor nadere infor-matie met betrekking tot afspraken en/of bezoeken kunt u contact opnemen met de secretaris of de afdeling.

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalenHet college van B&W van Vlissingen maakt bekend dat zij in haar vergade-ring van 18 februari 2014 de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwali-teitseisen peuterspeelzalen heeft vastge-steld. Het handhavingsbeleid ligt vanaf heden gedurende 4 weken kosteloos ter inzage in het stadhuis. Mocht u nog vra-gen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M.S.B. Besuijen, telefoon-nummer 0118-487117 of email [emailprotected].

Activiteitenbesluit milieubeheer B&W van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen:- Van Maatschap C.M. en C. Janse voor

opslag van vaste mest aan de Jacoba van Beierenweg te Vlissingen (perceel T899).

- Van Regenboog/Multiculti/Razzmatazz voor de oprichting van de inrichting. De inrichting is gelegen op het perceel Middelburgsestraat 113 te Oost-Souburg

- Van Prosec Automaterialen voor de oprichting van de inrichting. De inrich-ting is gelegen op het perceel Bedrijfs-weg 5 te Vlissingen.

Tijdens het Zeeuws Topsportgala donderdagavond 27 februari 2014 in theater de Mythe in Goes is Vlis-singen flink in de prijzen gevallen. Judoka Sam van ’t Westende (oor-spronkelijk uit Vlissingen) haalde de prijs Sportman van het Jaar bin-nen. Kitesurfster Katja Roose (oorspron-

kelijk uit Vlissingen) mag zich Sportvrouw van het Jaar noemen en de zaalvoetballers van Groene Ster gingen er met de prijs Sport-ploeg van het Jaar vandoor. Zitskiër Kees-Jan van der Klooster (lichamelijk beperkt) uit Vlissingen won de prijs Talent van het Jaar bij de aangepaste sporten.

GEWELDIGE PRESTATIE

Op Boulevard Evertsen, tegenover het Wooldhuis, wordt begin mei het nieuwe horecapaviljoen Bras-serie BLVD geopend. Woensdag 19 februari is het dak geplaatst. Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de koperen dak-bedekking en het plaatsen van de kozijnen en het glas. De komende weken worden de binnenmuren en de terrasschotten geplaatst.

Kunstwerk De KoopvaardijDe huidige cafetaria, waar onder andere vis, ijs en friet werd ver-kocht, wordt gesloopt zodra het nieuwe pand klaar is. Hier krijgt het kunstwerk ‘De Koopvaardij’ van kunstenaar Wessel Couzijn weer een plek. Deze stond eerst op de kop bij het Nollehoofd, maar moest

wijken voor het nieuwe horecapa-viljoen. Als alles volgens plan verloopt, is Brasserie BLVD vanaf begin mei dagelijks geopend van 10 uur ’s ochtends tot na het diner. Brasserie BLVD biedt straks binnen plek voor ruim 40 mensen. Op het terras kun-nen 70 mensen van het zonnetje genieten. Er is voor ieder wat wils: huisgemaakt gebak, broodjes, sala-des, diverse visgerechten en uiter-aard ijsjes in het zomerseizoen.

Leuk weetje: BLVD is bij de VVV Zeeland aangemeld als fietscafé. Dit houdt in dat fietsers welkom zijn, er oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn en er een gereedschapskist aanwe-zig is om kleine reparaties uit te voe-ren.

BRASSERIE BLVD OPENT BEGIN MEI

Brasserie BLVD in aanbouw. Foto: Ruben Oreel

De zaalvoetballers van Groene Ster. Foto: Johan van der Heijden

Dmb 20140305 - [PDF Document] (8)

PAGINA 8

DOOR EUGÈNE DE KOK

Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plas-schaert van Defensie vrijdag laten weten aan de Tweede Kamer. Minister Hans Hil-len, haar voorganger op Defensie, heeft altijd gezegd dat de Michiel de Ruyterka-zerne in 2017 klaar zou zijn. Dat was vol-gens hem noodzakelijk, omdat de woon-, leef- en werkomstandigheden op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn door achterstallig onderhoud en ruimtegebrek te wensen overlaten. ‘Die situatie moet niet langer duren dan strikt noodzakelijk’, schrijft ook Hennis-Plasschaert in haar brief, maar 2017 is volgens haar niet haal-baar. Het vierde kwartaal van 2019 is een reële streefdatum, zegt ze. De voorberei-dingen kosten namelijk meer tijd dan aan-vankelijk gedacht. Momenteel werkt het ministerie aan ‘de juiste inpassing van de

verschillende functies van de kazerne in het terrein’. ‘Ook dat vergt tijd’. Ze geeft in de brief al wel aan dat er meer ruimte no-dig is voor de parkeerrruimte van de mili-taire voertuigen dan aanvankelijk gedacht. Het centrale opslagmagazijn kan daaren-tegen met minder vierkante meters af. De minister heeft besloten dat de bouw van de Michiel de Ruyterkazerne in Vlissingen een publiek-private samenwerking moet zijn. Er komt een consortium dat verant-woordelijk is voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud. Hennis-Plasschaert zegt dat onderzoek van de Rijksgebou-wendienst heeft uitgewezen dat bouwen op deze manier tussen de 12,5 en 17,5 procent goedkoper is dan ‘een traditionele aanbesteding waarbij bouw en onderhoud los staan van elkaar’. Volgens de minister kan de aanbesteding in het derde kwartaal van volgend jaar beginnen.

De overeenkomst met de provincie over de oplevering van de grond in de Buitenhaven wordt deze zomer ondertekend, zegt ze.

Van GhentkazerneIn dezelfde brief maakt Hennis-Plasschaert duidelijk dat de Van Ghentkazerne in Rot-terdam niet naar Vlissingen komt. Hij blijft in de Maasstad en wordt zelfs uitgebreid. Tegen het plan het opleidingsinstituut naar Vlissingen te verhuizen kwam veel weer-stand. Rotterdam startte een lobby voor behoud. Het ministerie kan de wens ho-noreren omdat de gemeente en het minis-terie van Veiligheid en Justitie de kazerne ook gaan gebruiken, tegen betaling.

Verhuizen naar Vlissingen zou de komende 25 jaar 7,8 miljoen euro per jaar kosten. In deze nieuwe constructie is het ministerie per jaar 6,9 miljoen euro kwijt.

Marinekazerne is pas in 2019 klaarVan Ghentkazerne komt niet naar Vl issingen

VLISSINGEN - De nieuwe marinierskazerne in Vlissingen gaat pas in 2019 open en niet in 2017 zoals tot nu toe steeds is vermeld.

MIDDELBURG - De 10e race van het Zeeuws Indoor Kart Kampioenschap voor teams in de hoofdklasse is af-gelopen maandag bij Indoor Karting Middelburg verreden.

De race start met een kwalificatie vooraf-gaand. Deze race werd in tegengestelde rijrichting gereden op het 550 meter lange circuit van Indoor Karting Middelburg. De kwalificatie werd door 1 rijder van elk team gereden, waarbij alle rijders in 1 ronde een zo snel mogelijke tijd dienden neer te zetten.De snelste kwalificatieronde werd gere-den door Marcel Kouijzer van Veersedam Auto waardoor zij vanaf Pole Position mochten starten.

Veersedam Auto startte erg sterk en de eerste rijder van dit team zette gelijk de allersnelste raceronde neer van de ge-hele wedstrijd. In het verdere verloop van de wedstrijd kwam alleen Loonbedrijf de Looff even langszij, maar dat werd alweer snel rechtgetrokken. Zij behaalden voor het eerst dit seizoen de 1e positie en klom-men hiermee naar de 2e plaats in het alge-meen klassem*nt.Loonbedrijf de Looff wist deze wedstrijd een mooie 2e positie te halen. Na een mooie 2e plaats in de kwalificatie wisten zij deze plaats tijdens de 2 uur durende race te handhaven.Plaats 3 was in deze 10e race voor het sterk rijdende RITEL Racing. Na een iets minder goede kwalificatieronde reden zij

naarmate de race vorderde naar een mooie 3e plaats toe in deze sterkste klasse bij In-door Karting Middelburg.Snap On Racing blijft koploper in deze competitie.De snelste race ronde werd gereden door Marcel Kouijzer, met een tijd van 43.110 seconden.Uitslag race 10 ZIKK-hoofdklasse: 1. Veersedam Auto 161 ronden; 2. Loonbe-drijf de Looff 161; 3. Ritel Racing 161; 4. Snap On Racing 161; 5. Klaver 4 160; 6. ATS 2 160; 7. ATS 160; 8. KCR 159.Stand: 1. Snap On Racing 196 punten; 2. Veersedam Auto 167; 3. ATS Racing 165; 4. Klaver 4 156; 5. Loonbedrijf de Looff 123; 6. ATS 2 118; 7. Ritel Racing 114; 8. KCR 106.

Veersedam Auto wint tiende race in hoofdklasse karten

MIDDELBURG - Op zaterdag 8 maart wordt er een uitwisselingsconcert gegeven door de jeugdbrassbands van Brassband Middelburg en Apollo Domburg.

Jeugdleden zijn voor muziekverenigingen steeds belangrijker en helaas in aantal afnemend. Het is daarom erg leuk dat er

een concert wordt gegeven door twee jeugdbrassbands! Tijdens het concert zul-len leuke nummers worden gespeeld en krijgen de jeugdleden de mogelijkheid hun talenten te laten horen. Het concert zal plaatsvinden in de zaal van het Leger des Heils in Middelburg, ’t Zwin 1. De aanvang van het concert is 19.30 uur en de toegang is gratis.

Jeugdbrassbands geven concert

MIDDELBURG - Op 1 maart 1934 is de Middelburgse Bridge Club, afgekort M.B.C., opgericht. Dus bestaat zij dit jaar 80 jaar. Reden voor een feestje!

Dit zal plaatsvinden op vrijdag 7 maart in het clubgebouw van Zeelandia Middel-burg, de vaste speellocatie van M.B.C. sinds 2002. Voor die tijd werd er gespeeld in onder meer de schouwburg, het Jacob Rogge-

veenhuis, de bibliotheek en de concertzaal. Op 7 maart zal er, hoe kan het ook anders, worden gebridged. Het bridgen zal op gezette tijden worden onderbroken voor een feestelijke maaltijd. M.B.C. telt momenteel 115 leden. Er wordt gebridged op de maandagavond en, sinds september 2012, op de dinsdag-morgen. Nieuwe leden zijn van harte wel-kom. Het telefoonnummer van de contact-persoon is 0118-642224.

Middelburgse Bridge Club 80 jaar

MIDDELBURG - Er was voor MZVC 1 geen competitiewedstrijd op zaterdag 1 maart..

Programma zaterdag 8 maartMZVC 1-Tholense Boys 1 15.00u

MZVC E2-RCS E5 10.15uOostkapelle 4-MZVC 3 14.30uVeere C1-MZVC C1 11.45uRCS D4 -MZVC D1 09.00u

Info: www.mzvc.eu

Geen inhaal voor MZVC

WESTKAPELLE - I.v.m. de voorjaars-vakantie en carnaval in het zuiden des lands, was er door de KNVB geen programma vastgesteld.

Wel kwam woensdag 26 februari het 3e team nog in actie tegen Veere 3, wedstrijd die met 4-2 door de Westkappelaars werd gewonnen.

Programma zaterdag 8 maart 14.30 Nieuwdorp 1-Noormannen 112.15 Noormannen 2-Walcheren 210.45 SVD DA1-Noormannen DA13e en 4e elftal vrij

JeugdBij de Jeugd werd 1 wedstrijd afgewerkt en wel Noormannen C2G-ZeelandiaMid-

delburg C4: 1-3. Verder vindt op dinsdag 4 maart het Voorjaarszaalvoetbaltoernooi plaats in Sportzaal ‘De Bellink’ voor jon-gens en meisjes van 4 t/m 13 jaar. Aan-vang: 10.00 uur. Het Jeugdprogramma voor zaterdag 8 maart 2014 ziet er als volgt uit, met die aantekening dat diverse wedstrij-den i.v.m. einde van de voorjaarsvakantie aan wijzigingen onderhevig zullen zijn.12.15 Noormannen A1-Veere A11.00 Noormannen C1-Nieuwland C111.00 Kapelle C3-Noormannen C2G10.00 Bevelanders D1-Noormannen D109.30 Noormannen E1-Kloetinge E518.45 Veere E2-Noormannen E2 (12 maart).10.30 RCS F2-Noormannen F1.Mini’s vrij

Info: www.noormannen.nl

VV NoormannenRust ig weekend op Sportpark ‘Prelaat ’

MIDDELBURG - Op woensdagmiddag 26 februari organi-seerden de jeugdafdeling van de Zeeuwse Bibliotheek, Bibliotheek Vlissingen en de Walcherse bibliobussen de regionale ronde Walcheren van de Nationale Voorlees-wedstrijd.

De wedstrijd is gewonnen door Isis van Huizen (Archipelschool de Vlieger, Vlissingen) en Rayno van Wezel (De Schutte, Gapinge).

Zij mogen door naar de Provinciale Finale die op zaterdag 5 april gehouden zal worden in de Zeeuwse Bibliotheek. De winnaar van de provinciale finale mag Zeeland vertegenwoordigen op woens-dag 21 mei bij de landelijke finale in Utrecht. De regionale ronde Walcheren vond plaats in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek. De ronde werd gepresenteerd door Leontien Poppe. De juryleden die de voorlezers beoordeelden zijn: Jeena van der Meulen, Theo Rietveld en Annemarike Ruitenbeek.

Isis van Huizen en Rayno van Wezel Voorleeskampioen Walcheren

Commissie bezwaarschriftenDe commissie bezwaarschriften behan-delt op 10 maart 2014 in het stadhuis van Vlissingen de volgende openbare zaken:

19.45 uur: bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van bur-gemeester en wethouders van Vlissingen d.d. 31 oktober 2013 tot stopzetting van de arbeidsmarkttoelage per 1 november 2013.

20.15 uur: bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het college van bur-gemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2013 tot oplegging van een preventieve last onder dwangsom.

20.45 uur: bezwaarschrift ingediend tegen het schrijven van het college van burge-meester en wethouders van 2 december 2013 tot het niet uitbetalen van dwang-sommen in het kader van de Wet Dwang-som en beroep bij niet tijdig beslissen.

De stukken van deze hoorzitting liggen van 3 maart 2014 tot en met 10 maart 2014 ter inzage in het stadhuis. Belangstellen-den kunnen deze hoorzitting bijwonen. Het is mogelijk dat de commissie ter zit-ting alsnog besluit tot voortzetting van de zitting achter gesloten deuren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw E. Peters, secretaris, bereik-baar op telefoonnummer 0118-487558.

Beheerverordening bedrijventer-rein PoorterswegB&W maken bekend, dat de gemeente-raad van Vlissingen in zijn vergadering van 27 februari 2014 de beheersverorde-ning ‘Bedrijventerrein Poortersweg’ heeft vastgesteld. In de beheersverordening zijn de bouw- en gebruiksregels op grond van het voorheen geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Poortersweg’ gecontinu-eerd.

De beheersverordening treedt, ingevolge artikel 142 van de Gemeentewet, in wer-king op de achtste dag na bekendmaking, dus op 13 maart 2014. De verordening ligt dan voor een ieder ter inzage in het stad-huis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. De beheersverordening is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.vlis-singen.nl/ bestemmingsplannen. Tegen de vaststelling van een beheersver-ordening staat geen bezwaar of beroep open.

Vertrokken naar onbekende bestemmingUit onderzoek van de afdeling Publieks-zaken is gebleken dat onderstaande perso-nen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonlijsten van deze personen op te schorten. Dit bete-kent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Doornenburg 35

J.A. Clarke, geb. 09-06-1958

Bloemenlaan 71B.M. Ibrahim, geb. 04-04-2005H.M. Ibrahim, geb. 02-01-2004Rania Mohamed Morsi Ahmed Khatab, geb. 07-06-1976

Hendrikstraat 12P. van der Vliet, geb. 22-05-1956

Hogeweg 46N. Abarkan, geb. 30-06-1986

Op grond van de Algemene wet bestuurs-recht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het College. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-schrift zich richt. Ook moet de bezwaar-maker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouder van Vlissin-gen Postbus 3000, 4380 GV.

Informatiebijeenkomsten Walcheren voor ElkaarVanaf januari 2015 hevelt het rijk veel taken op het gebied van zorg en onder-steuning over naar de gemeenten. De drie Walcherse gemeenten pakken deze taken samen op in ‘Walcheren voor Elkaar’. Er

zijn inmiddels twee nota’s gemaakt over de organisatie van zorg en ondersteuning vanaf 2015. De ene nota gaat over het toekomstige klantproces, de andere gaat over het Persoonsgebonden budget (Pgb). De colleges van B&W leggen deze graag voor aan belanghebbenden. U kunt van 6 maart tot en met 16 april uw reactie geven op de inhoud van deze twee nota’s.

De conceptnota’s liggen ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis van Veere, het stadskantoor van Middelburg en het stadhuis van Vlissingen (kantoor-uren). U kunt ze ook downloaden op de site www.walcherenvoorelkaar.nl/denk-meeover. De gemeente Vlissingen verza-melt de inspraakreacties voor de drie Wal-cherse gemeenten.

Drie informatiebijeenkomstenOm de nota’s toe te lichten organiseren de gemeenten drie informatiebijeen-komsten. Hier kunt u algemene infor-matie en uitleg verwachten. Wat vinden de gemeenten belangrijk? Wat willen zij bereiken? Hoe gaan ze dat organiseren? Wat is de planning tot 2015? Over deze hoofdlijnen kunt u vragen stellen. U kunt dus geen vragen stellen over uw persoon-lijke situatie en de financiële gevolgen. Omdat de gemeenten pas in juni 2014 horen hoeveel geld hiervoor van het rijk naar hen toekomt, is de verwachting dat we u deze zomer preciezer kunnen infor-meren. Op www.walcherenvoorelkaar.nl kunt u de voortgang volgen.Inwoners van Walcheren zijn welkom

op een van onderstaande bijeenkomsten (ongeacht uw woonplaats). Alle bijeenkomsten starten met een (een-malige) presentatie.- Maandagavond 10 maart in Domburg

(19.00 tot 20.30 uur), centrale hal gemeentehuis

- Woensdagavond 12 maart in Middel-burg (19.00 tot 20.30 uur), Raadzaal Stadskantoor

- Woensdagmiddag 26 maart in Vlis-singen (16.00 tot 17.30 uur), Govan Mbekizaal, Stadhuis

B&W van Vlissingen maken op grond van de Inspraakverordening 2009, artikel 4, eerste lid, bekend dat zij de nota’s het klantproces op Walcheren in het sociaal domein (pentekening) en de notitie Per-soonsgebonden Budget ter inzage hebben gelegd. Deze nota’s worden na afloop vande ter inzage ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.Van 6 maart 2014, gedurende een periode van zes weken, liggen de conceptnota’ster inzage. Gedurende de inspraakperiode kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven. De schriftelijke zienswijze kunnen worden ingediend bij het college van bur-gemeester en wethouders van Vlissingen, afdeling SBP, t.a.v. Angelien de Nooijer, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen, via www.vlissingen.nl/inspraak of www.walcherenvoorelkaar.nl/denkmeeover.

Vlissingen, 5 maart 2014B&W VlissingenPostbus 30004380 GV Vlissingen

VERVOLGBEKENDMAKINGEN

Dmb 20140305 - [PDF Document] (9)

LIEF EN LEED

PAGINA 9

Familieberichten

WeekenddienstenBel bij spoed en levensbedreigende situaties altijd 112.HuisartsHuisartsenpost Zeeland, locatie Walcheren. Koudekerkseweg 86 in Vlissingen. Telefoon: 0900-1985. Meer: www.huisartsenpostzeeland.nl.De Veersche Huisartsencoöperatie is er voor inwoners van Biggekerke, Domburg, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Veere, Westkapelle en Zoutelande. In de avonduren en weekends kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via de praktijk van de eigen huisarts. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur moet u naar de HAP in Vlis-singen toe. Meer: http://veerschehuisartsen.praktijkinfo.nl. Tandarts Q. Kunst in Middelburg. Telefoon: 0118-615595. Meer: www.tandartswalcheren.nlApotheekDienstapotheek Vlissingen/Middelburg. Dreesstraat 2a, Vlissingen. Telefoon: 0118-468707.DierenartsVia het antwoordapparaat van uw eigen dierenarts hoort u wie er dienst heeft.

Openingstijden Gemeente Middelburg: Kanaalweg 3 4330 LA Middelburg Tel: 14 0118Maandag t/m Vrijdag 08.30 – 16.30 uurGemeente Veere: Traverse 1 4357 ET Domburg Tel: (0118) 555 444Maandag t/m Donderdag 09.00 – 17.00 uur Donderdag 17.00 – 20.00 uur ( alleen de balie) Vrijdag 9.00 – 12.00 uur

DE SCHANS TUINSCHERMENbetonsysteem | tel. 0164 686418www.deschanstuinschermen.nl

FEESTJE?

www.rbkverhuur.nl

MAREA UITVAART

Majoorwerf 5 - 4374 CA Zoutelande - 06-40796513 - www.marea-uitvaart.nl

”Omdat ieder mens een liefdevolafscheid verdient ...”

Marianne van de Graaf

Nieuwenhuizen Inkoop Goud Zilver

Munten GRATIS TAXATIE

Segeersstraat 21 Middelburg

www.goudinkoopnieuwenhuizen.nl

Wij staan dag en nacht voor u klaar

Pieter Louwersestraat 374388 EJ Oost Souburg

Tel. 0615528040 – 0118 415183 – Fax.0118 415183

www.blomenderidderuitvaartverzorging.nl

SCHOON GENOEGVAN VUIL TAPIJT?Chem-Dry Droger, schoner, gezonder

Ook voor meubelreiniging

Bel voor gratis advies en

prijsopgave.

Bergen op Zoom 0164-245005

Goes 0113-229020

Middelburg 0118-639623

Roosendaal 0165-529955

Dé tapijt- en [emailprotected]

0800 - 4477999 (gratis) Roosendaal Goes

TOT 15 JAARGARANTIE

Telefoon (0118) 65 14 35 - Fax (0118) 67 44 20Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 17.30 uur

zaterdag 09.30 - 13.30 uur 's avonds op afspraak

Nico Kulk ontvangt u graag met verse koffie op Klarinetweg 10-12 in Middelburg

Wij zijn een gerenommeerd bedrijf en leveren uitsluitend topproducten. ZK Kozijnen B.V., uw adres in Zeeland voor:

KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN EN DEUREN, GEVELBEKLEDING, SCHUIFPUIEN, ROLLUIKEN, DAKVENSTERSGARAGEDEUREN, DAKKAPELLEN, ZONWERINGEN, PARASOLS

BIJ AANKOOP VAN KUNSTSTOF KOZIJNENGRATIS INZETHORREN!

WWW.ZKKOZIJNENBV.NL

,

Zeelandhallen Goes is onderdeel van

UITVAARTVERZORGING

Janneke den BestenDitsy den Besten

Dag & nacht bereikbaar

Telefoon (0118) 62 33 59

www.uitvaartverzorgingdenbesten.nl

Zusterstraat 12, 4331 KJ Middelburg

WORTELSTOBBEN WEGFREZEN?Bel ‘De Tuùnman’ August Lokerse 06-46403647 Ko Verhage 06-28749985 www.detuunman.nl

WORTELSTRONKEN WEGFREZEN?

Dmb 20140305 - [PDF Document] (10)

PAGINA 10

DOOR TARA DE VRIEND

Binnenkort willen vrijwilliger Carin van Amivedi Walcheren en Bianca van Amive-di Noord en Zuid Beveland nog in gesprek met andere partijen, zoals waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland en het havenschap. Zodat alle dode huisdie-ren op de wegen geregistreerd kunnen worden en hun baasjes op de hoogte gebracht. “Afgelopen jaar heb ik ruim duizend opgeloste meldingen gehad. Mo-menteel zijn er nog ruim 400 onopgeloste meldingen. Dit aantal blijft vrijwel gelijk”, vertelt Carin.

VermistEen vermist dier kan telefonisch gemeld worden en via de website, het liefst met een duidelijke foto erbij. “Als mensen hun dier als vermist hebben opgegeven, zoek ik tussen de dieren die bij ons als gevonden gemeld zijn.

Ook kan ik mensen tips geven over hoe ze het beste naar hun dier kunnen zoeken en we hebben een standaard flyer die ze kun-nen uitprinten.” Carin benadrukt hoe be-langrijk het is om een huisdier te chippen en die chip te laten registreren bij een lan-delijke databank. “Ik hoor vaak dat men-sen chippen onzin vinden, omdat hun kat nooit buiten komt. Maar het gebeurt vaak dat deze dieren dan toch een keertje per ongeluk buiten komen, omdat bijvoorbeeld de voordeur open staat. Ook is het vaak zo dat mensen verhuizen en dan vergeten om hun adres en telefoonnummer op de chip te wijzigen, dat is ook frustrerend.”

SuccesverhalenEr zijn ook veel succesverhalen van te-ruggevonden dieren. “Een tijdje geleden kreeg ik een melding van een vermiste kat en iets daarna van een ander stel dat ook hun kat miste. De katten leken als twee druppels water op elkaar, dat het wel de-

zelfde kat moest zijn. Ik snapte er niks van. Bleek uiteindelijk dat de kat overdag bij de ene familie woonde en ‘s nachts bij de an-der. De kat was zelfs twee keer ingeënt.” Ook moet Carin wel eens lachen om mel-dingen, omdat mensen het lastig vinden hun huisdier te beschrijven. “Soms melden mensen dat hun vermiste hond wit met bruine vlekken is. Bleek uiteindelijk dat de hond zwarte vlekken had. Gelukkig is die match wel gelukt.”Een ander succesverhaal gaat over een kat uit Vlissingen. “De kat was al zeven maanden vermist, dus we hadden de hoop al een beetje opgegeven. Kregen we een telefoontje van een dierenasiel uit Overijs-sel. Dat de kat daar teruggevonden was. Gelukkig was hij gechipt. De eigenaar is hem daar uiteindelijk gaan ophalen. Ze waren in de straat aan het verbouwen, dus misschien is de kat in een vrachtwagen terecht gekomen en zo meegereden naar Overijssel.”

Afspraken over dode huisdierenMinder onzekerheid voor baasjes op Walcheren en de Bevelanden

Een vermissing kan onder meer online gemeld worden, laat Amivedi-vrijwilliger Carin zien. FOTO TARA DE VRIEND

GOES - Amivedi in Zeeland heeft afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat over het melden en ophalen van dode huisdieren bij snelwegen. Voorheen werden dieren die Rijkswaterstaat vond vaak niet gemeld. Vanaf februari is de afspraak dat alle dode huisdieren naar het asiel worden gebracht en dat er informatie over het dier wordt vastgelegd. Zo kan vaker de eigenaar ingelicht worden.

MIDDELURG - In het kader van de landelijke MuseumMaandag is bur-gemeester Rob van der Zwaag op maandag 10 maart 2014 voor één dag directeur van Museum De Schotse Huizen. Hij begeleidt diverse activi-teiten, waaronder de première van de film ‘Brieven uit Veere’ van Joop Span.

De film is gebaseerd op brieven die Frits Grönloh alias Nescio schreef tijdens een bezoek aan het pittoreske stadje in de zo-mer van 1908. Het is een ode aan het Veere van de vis-sers, de klederdrachten, de Walcherse luchten en de kunstenaars die Veere hebben vereeuwigd. Daarnaast opent de burgemeester een expositie van bekende ‘Veeristen’ en kan publiek meegebrachte kunstwerken gratis laten taxeren. In ver-volg op dit programma vindt op woens-dagavond 12 maart om 20.00 uur in het museum een breed debat plaats over het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Veere onder leiding van Nico Out, kunstcri-ticus voor de PZC.

Programma en toegang op 10 maartOp maandag 10 maart is het museum van 14.00 tot 17.00 uur geopend voor publiek. In verband met verbouwingswerkzaamhe-

den, zijn twee zalen op de benedenetage gesloten. De ingang is via Kaai 27. Op de eerste etage is vanaf 14.15 tot en met 16.30 uur iedere drie kwartier een verto-ning van de film ‘Brieven uit Veere’ te zien. Verder een kleine expositie van werken van ‘Veeristen’, een groep kunstenaars die Veere (en Domburg) als inspiratiebron ge-bruikten voor hun schilderijen, tekeningen en etsen. Bekende Veeristen zijn o.a. vader en zoon Vaarzon Morel, Lucie van Dam van Isselt, A.J. van Dijck, Dirk van Gelder, Maurice Góth, Jan Heyse, Dirk Koets en Karel van Veen. De getoonde kunstwerken komen uit privébezit van Veerenaren. Geïn-teresseerden kunnen schilderijen, prenten, sieraden en andere meegenomen kleine kunstwerken gratis laten taxeren door o.a. Joost Bakker (Galerie De Vier Geme-ten), René de Visser en Jeroen de Kuyper (Zeeuws Veilinghuis). Kinderen t/m 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.

Debat op 12 maartOp woensdagavond 12 maart vindt vanaf 20.00 uur onder leiding van Nico Out in het museum een debat plaats over kunst, cultuur en cultureel erfgoed. Hiervoor zijn vertegenwoordigers van alle politieke partijen, dertien stads- en dorpsraden en diverse culturele instellingen uitgenodigd.

Wethouder René Molenaar, portefeuil-lehouder en tevens lijsttrekker voor het CDA, zal zijn beleid van de afgelopen vier jaar verdedigen en toelichten. Het debat wordt gevoerd aan de hand van stellin-gen die aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen worden voorgelegd. Wilt u ook aanwezig zijn en/of een stel-ling indienen, laat dit dan weten aan Ruud Backx via [emailprotected]. Het aantal plaatsen is beperkt en wordt toegewezen op volgorde van binnenkomst. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

MuseumMaandagMuseum De Schotse Huizen is één van de 11 musea die deelnemen aan de landelijke MuseumMaandag, op 10 maart, gespon-sord door BankGiroLoterij en Kunsten’92. Aan de vooravond van de landelijke ge-meenteraadsverkiezingen, dient de bur-gemeester van de betreffende gemeente als ‘directeur voor één dag’ samen met het museumbestuur een aantrekkelijk programma samen te stellen: een inspi-rerende ontmoeting tussen burgers en de burgemeester in een culturele omgeving. Een andere voorwaarde is dat een open-baar debat wordt georganiseerd over het belang van kunst, cultuur en cultureel erf-goed voor de betreffende gemeente.

Burgemeester voor één dag directeur van MuseumVan der Zwaag

De belangstelling was ‘reusachtig’, aldus de kranten. Een prima idee van het Mid-delburgse comité voor de viering van de honderdjarige bevrijding van de Fransen, om een ‘concours hippique’ te programmeren. Het Molenwater was er uitstekend geschikt voor en op 9 augustus 1913 keken vele duizenden mensen toe. Het was de voorloper van een lange traditie, want één van de onderdelen van het festijn, het ringrijden, werd vanaf 1948 weer, nu jaarlijks, op het Molenwater gehouden. Op het echte concours hippique werden wedstrijden gereden voor wagens met vier paarden en voor wagens met twee paarden. Er waren maar een handvol deelnemers, net als voor het ringrijden in de sjees, dat tot het echte concours hippique werd ge-rekend. De deelnemers kwamen vooral uit Middelburg. In 1912 had Middelburg al een groter concours hippique gehad in het kader van de landbouwfeesten. Op het nieuwtje waren zo’n 13.000 bezoekers afgekomen. Toen in 1916 weer een groot concours hippique in Middelburg gehouden werd, was de Eerste Wereldoorlog al twee jaar aan de gang en was de vrees voor oorlogsdeelname wat geluwd. Onder publiek en deelnemers bevonden zich veel Nederlandse militairen die op Walcheren gelegerd waren, uiteraard vooral cavaleristen. Er was nu ook een springconcours aan verbonden. Een luitenant wiens paard een been brak, maakte het dier ter plaatse af met een revolverschot. Van dit druk bezochte concours zijn tientallen prachtige foto’s te zien op de website http://beeldbank.zeeuwsebibliotheek.nl In het jaar dat volgde, 1917, regende het echter pijpenstelen tijdens het concours. Op de enige foto die de website laat zien, wemelt het van de paraplu’s. Een teleurstelling voor de organisator, de Sport- en Athletiekvereniging en voor de zakenlui die zelfs hun kantoren hadden gesloten tijdens het evenement. Nog een paar jaren was er een concours, georgani-seerd door de Zeeuwsche concours-hippique vereeniging. Daarna kwam de klad erin. Tijdens de wereldoorlog kwamen de mensen erop af omdat er geen kermis gehouden was, nu vonden ze de paardenspelen saai en elitair. De echte belangstellenden voor paardenconcoursen, grote boeren en paardenfokkers, waren op Walcheren ook slecht vertegenwoordigd. Hebt u interessante foto’s over de Eerste Wereldoorlog? Neem contact op met Jan Zwemer in Serooskerke of met de redactie van Weekblad de Bode via [emailprotected].

Concours hippiqueJAN ZWEMER

MIDDELBURG - Zaterdag 8 maart is de voorlaatste speeldag zaalcompetitie.

De wedstrijdteams sluiten dit weekend hun zaalcompetitie af.

Wedstrijden de Sprong 8 maart

10.55u ONDO A1-Sporting Delta A213.05u ONDO C1-Kinderdijk C115.05u Swift 5-ONDO 416.15u ONDO B1-ONDO (G) B117.15u ONDO 3-Stormvogels 218.30u ONDO 2-PKC 519.45u ONDO 1-Stormvogels 1

KV ONDO

Skidôme Rucphen & Skidôme Terneuzen

zaterdag 15 & zondag 16 maart 2014

BIJ SKIDÔME

EXCLUSIEVE BODE DAGEN

Bestel je tickets online via:internetbode.nl

Voorwaarden en meer informatie: www.internetbode.nl

TUBEN GLOWGOLF IJSKARTEN

50% KORTING ACTIEProefl es skiën of snowboarden van € 29,50 voor € 14,752 uur vrij skiën of snowboarden v.a. € 27,50 voor € 13,751 uur tuben en sleeën van € 9,50 voor € 4,75

2 heats ijskarten (Rucphen) van € 34,50 voor € 17,25GlowGolf (Rucphen) v.a. € 6,50 voor € 3,25

Dmb 20140305 - [PDF Document] (11)

Bachweg 2 | 4337 XD Middelburg Sandenburghlaan 2a | 4351 RL Veere

Uitvaartcentrum H. JobseTelefoon 0118 46 22 05

www.hjobse-uitvaart.nlwww.basisuitvaart-zeeland.nl

op de complete vloeren collectie van Deco*kay Design

10% korting

Deco*kay Design laminaat vloer Inger collectie

Deco*kay Design tapijt Kralingen collectie

Deco*kay Design karpetten Op maat verkrijgbaar. IJssel collectie 1

Deco*kay Design PVC stroken Xera collection kleur 1

GO

RD

IJN

EN

25% kortingop de complete raamdecoratie collectie van Deco*kay Design

Deco*kay Design, rolgordijnen

Jaloezieën, vouwgordijnen, verticale lamellen, houten jaloezieën, multishades, rolgordijnen of Duette®/plissés.

AS CREATION BEHANG

Wood ’n Stone Collectie20 % korting

AS

Cre

ati

on

, W

oo

d ‘

n S

ton

e -

70

98

-13

AS

Cre

ati

on

, W

oo

d ‘

n S

ton

e -

90

86

-12

Een behang collectie die inspeelt op de trends van nu: hout- en steenstructuur behang met mooie natuurlijke kleuren en structuren.

De

co

ka

y D

esi

gn

be

ha

ng

, slo

op

ho

ut

Deco*kay Design behangDeco*kay Design staat voor exclusiviteit tegen een aantrekkelijke prijs.

Services van Deco*kayBehangservice

Meet- en montageservice Thuismerk en A-merken

Vakkundig personeel Mengservice

Advies aan huis

THOLEN, Deco*kay Elenbaas-Noom, Welgelegen 2C, tel. 0166-662880

KAPELLE, Deco*kay Elenbaas-Noom, Biezelingsestraat 51, tel. 0113-342101

VLISSINGEN, Deco*kay Elenbaas-Noom, Gildeweg 15-17, tel. 0118-441904

deco*kayelenbaasnoom.nl

ACTIE WEKEN

17. B

ERLINER WEIN TROPHY

BERLINERGOLD

2013

17. BERLINER WEIN TRO

PHY

0.45v van 0.79

0.99v van 1.99

50%goedkoper

43%goedkoper

49.99

34.99

4.99

4.99

HET HELE HUIS GRONDIG GEREINIGD!

4 STUKS

2.49v van 2.69

3.09v van 3.29

3.39v van 3.99

3.79v van 3.99

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 05-03-2014*Vers & voordelig!

* Versaanbieding geldig vanaf woensdag 05-03-2014 t/m dinsdag 11-03-2014.

Witlof 500 g

Mandarijnen1 kg

Vanaf woensdag 05-03-2014

VERLAGINGENPRIJS

Capaciteit voor 45 minuten hete stoom.

Draagbare stoomreiniger

Snijplankjes

TennisracketIncl. hoes.

Tennis-ballen4 stuks in koker.

Southern CreekShiraz-Australië0.75 l

Mooiberg witSauvignon BlancZuid-Afrika0.75 l

MooibergCabernet Sauvignon Zuid-Afrika0.75 l

Vin de Pays Du Comté TolosanZuidwest-Frankrijk0.75 l

U kunt met de ecoTEC plus tot wel € 750,- besparen gedurende de levensduur van deze hr-ketel. De redenen: een zuinige A-label pomp en het laagste stand-by verbruik dankzij slimme elektronica. Hoeveel warm water u ook wenst, de ecoTEC plus heeft een passend antwoord.

Uw ecoTEC plus werkt nog effi ciënter in com binatie met de zeer eenvoudig te bedienen calorMATIC thermostaat. Verkrijgbaar in wit en zwart.

Nu 1.599,-

inclusief BTW

inclusief plaatsing

Waarom Vaillant?Voor de zuinigste hr-ketel.

2013SEP

gerritde jongetechniekgoes

Totaalinstallateur

Telefoon: 0113 - 21 54 [emailprotected]

www.gerritdejonge.nl

Nu compleet geïnstalleerd, de Vaillant ecoTEC plus CW 4

met een GRATIS calorMATIC 350klokthermostaat en 5 jaar garantie.

* Vraag ons naar de voorwaarden

www.vaillant.nl

Verwarming Koeling Duurzame energie

Dmb 20140305 - [PDF Document] (12)

PAGINA 12

Vocal group Sing@Sea treedt op: Vrijdag 7 maart 20.00 uur de Halve Maan te Oostkapelle. Zaterdag 8 maart het Schuttershof te Domburg. Kaarten te bestellen via [emailprotected] Het gastoptreden wordt op beide avonden verzorgd door “Musica di Strada”, een strijkersensemble dat bestaat uit vijf jonge mensen. Voor vragen [emailprotected], Gonnie Hettich bestuurslid.

Zwemmen langs Walcheren: Data 2014: 30 juli Oostkapelle-Domburg 4 km; 6 augustus Westkapelle-Zoutelande 4 km; 13 au-gustus Dishoek-Zoutelande 4 km; 20 augustus reservedatum; 27 augustus Vlissinge zeezwemrace 500/1000 of 1582 meter. Alle data: woensdagen start 19.00 uur.

MIDDELBURGActiviteiten Zeeuwse Bibliotheek: Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg. Woensdag 5 maart: Aula, 14.00-15.30u Kinderfilm Turbo (alle leeftijden). Toegangskaartjes bij de klantenservice, reserveren kan via www.zeeuwsebibliotheek.nl. Woensdag 5 maart: Zaal 2, 19.30u lezing Wat is er bijzonder aan mariene mi-crobiologie? door Lucas Stal. Toegang gratis. Donderdag 6 maart: Aula, 20.00u, lezing Jan Brokken en boekpresentatie slibreeks-deeltje. Vrijdag 7 maart: Aula, 16.45-18.45u Serie III Lezing 9 Na-tuurwetenschap in een moderne samenleving door prof. dr. F.H. van Lunteren. Dinsdag 11 maart: Leescafé, 14.00-17.00u. Toegang gratis. Schrijven voor Amnesty International. Woensdag 12 maart: Aula, 13.00u SCOOP minisymposium. Toegang gratis. Woensdag 12 maart: Aula, 20.00u lezing over Stikvallei door Frank Wester-man. 8 t/m 16 maart Boekenweek. Het thema is Reizen, motto Ondertussen ergens anders.

Bach recital op klavecimbel: Op uitnodiging van Stichting In-canto, de Middelburgse Stichting voor Oude Muziek en de Werk-groep Muziek van de Koninklijk Zeeuws Genootschap der Weten-schappen is op vrijdagavond 7 maart klavecinist Pieter Dirksen te gast. Hij geeft een recital dat geheel gewijd is aan het werk van Johann Sebastian Bach. Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62 te Middelburg, begint om 20,00 uur Info: www.incantocon-certen.nlFilmavond: Zaterdag 8 maart houdt Stichting OTM een film-avond. Zaterdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag die in het teken staat van strijdbaarheid en solidariteit met vrouwen waar ook ter wereld. De filmavond vindt plaats in De Shelter in Middelburg. Aanmelden kan per e-mail via [emailprotected]: Bijna dood-ervaringen en de Nieuwe Mens. N.L. Vas uit Vlissingen geeft op zaterdag 8 maart een lezing getiteld; De westerse esoterische tradities. Esoterie is de schatkamer van de geest-ziel. De spirituele wijsheid en kennis der eeuwen. Zater-dag 8 maart, 10.30 uur, Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 in Middelburg. Lezing is vrij toegankelijk en gratis bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid voor discussie.

Schrijfcafé: dinsdag 11 maart is er weer schrijfcafé van 10.00-12.00u. in Ko D’oooooooor, Lange Noordstraat 43. Thema: verras-sing. Info bij Tanja Harpe 0118 851698 of 06 53348410. www.schrijfjevrij.nl

Boomfeestdag: op Speelhof Hoogerzael is woensdag 12 maart het thema van boomfeestdag “kiezen voor bomen”. Op Speelhof Hoogerzael worden ’s middags verkiezingen gehouden van de mooiste boom op het terrein. Ieder kind mag zijn stem uitbrengen op de boom van zijn of haar keuze. Daarnaast worden er andere activiteiten gehouden en zijn er lekkernijen verkrijgbaar in het pa-viljoen. In de ochtend worden er op het terrein bomen geplant door kinderen.

Knutselfeest: Woensdag 5 maart is het feest in de Ontmoe-tingskerk, Oosterscheldestraat 1, van 14.00-15.30 uur kan er naar hartenlust geknutseld worden. Er zijn diverse leuke knutselwork-shops. Ook hoort men een verhaal uit de Bijbel.

Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn van harte welkom.

Debat woonlasten huurders betaalbaar: De Huurdersvereni-ging Middelburg houdt op 13 maart een debat over betaalbaar hu-ren in Middelburg e.o. in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. Alle politieke partijen in de gemeente Middelburg nemen hier aan deel. Alle huurders in Middelburg zijn van harte welkom.

Gasten bij SLAZ: In de maand maart komen er drie schrijvers op uitnodiging van Stichting Literaire Activiteiten Zeeland (SLAZ) naar Middelburg. Jan Brokken, Frank Westerman en Lieve Joris. Bij alle drie staat het thema reizen centraal, wat ook nog eens het thema van de Boekenweek 2014 is. Donderdag 6 maart Jan Brokken. Woensdag 12 maart Frank Westerman. Vrijdag 14 maart Lieve Joris. Alle avonden vinden plaats in de Zeeuwse Bibliotheek. Aanvang 20.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Drvkkery, Markt 51 Middelburg, www.drukkerijmiddelburg.nl of Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 Middelburg, www.zeeuwsebibliotheek.nl

MELISKERKEConcert Musica Juventa: Musica Juventa is een instrumentaal ensemble waarin amateur musici oude muziek spelen in afwis-selende samenstelling. Het thema van dit concert is “Musica Europa”. Uit verschillende Europese landen wordt muziek uit de 18e eeuw gespeeld. Gevarieerd programma, van psalmen van Quirinus van Blankenburg tot ‘le charactere de la danse”van J.F Rebel (Frankrijk). Ook het historische “Weidtmann orgel’ uit de 18e eeuw zal worden bespeeld. Welkom op 8 maart 20.00 uur in de Odulphuskerk, Meliskerke.

OOSTKAPELLEWinkeltje van Woord en Daad: Na de voorjaarsvakantie een frisse wind door de winkel. Van 10 t/m 22 maart mag alle twee-dehands winterkleding weg voor 1 euro per stuk. De opbrengst is bestemd voor vakonderwijs in India (zie voor meer info www.woordendaad.nl/comite-walcheren). Kom naar het Winkeltje van Woord en Daad, Dorpsstraat 25 te Oostkapelle. Elke morgen geopend + woensdagmiddag; woens-dag 12 maart gesloten.

Terra Maris: Rovers, heksen en kwakzalvers donderdag 6 maart 12.00-16.00u. Aanmelden is niet nodig. Strandjutten: zondag 9 maart, 13.30-15.30u. Aanmelden noodzakelijk: www.terrama-ris.nl onder de rubriek activiteitenagenda of 0118-582620. Na-tuurspreekuur woensdag 12 maart in Oostkapelle “Daar vraag je me wat”. Gratis natuurspreekuur in de ontvangsthal, 13.30-15.30u

Sportdorp Oostkapelle: Maandagavond 17 maart loopgroep 19.30-20.30u; donderdagavond 20 maar CombiFit 19.00u. Beide onderdelen zijn een initiatief van Sportdorp Oostkapelle. Belang-stellenden kunnen zich vooraf aanmelden, de activiteiten begin-nen op sportpark Duinhelm van de voetbalvereniging. Aanmelden: Loopgroep [emailprotected], CombiFit [emailprotected], 0118-591334. Meer info: Sportdorpcoach Rohan de Geus, [emailprotected], 06-39121442.

ZOUTELANDEStiltewandeling: In stilte lopen langs de zee met aandacht voor ademhaling, rusten in ‘zijn’. We verzamelen op maandag 10 maart om 10.00 uur bij Hotel De Distel in Zoutelande. Opgave en info bij Tanja Harpe, tel 06 53348410. www.schrijfjevrij.nlUitvoering: zaterdag 8 maart houdt muziekvereniging Luctor et Emergo haar jaarlijkse uitvoering, het thema is, ‘Met Luctor et Emergo op vakantie’. De muziek brengt u naar tropische bestem-mingen, schitterende steden en prachtige natuur. De muzikale reisleiding is in handen van Ad Stroo (fanfare) en Pascal Bakker (slagwerkgroep). Bent u klaar voor een tropische verrassing? In-checken kan vanaf 19.00u in de gymzaal aan de Westkapelseweg te Zoutelande. Aanvang 19.30u. Donateurs gratis.

KORTE BERICHTEN

Tijdens twee voorronden zijn negentien acts gekozen die vanaf 19.30 uur een af-wisselende show neerzetten met zang, dans, rap, muziek en tumbling. Het is een evenement waarbij leerlingen zijn betrok-ken in samenwerking met het personeel van beide vestigingen. Niet alleen op het podium, maar ook daar-buiten konden leerlingen hun talenten ont-dekken of verder ontwikkelen. Leerlingen werkten tijdens de voorrondes op profes-sionele wijze als licht- of geluidstechnicus, maakten film- en foto opnames, regelden de kaartverkoop en catering en maakten het decor. Ook tijdens de grote finale in de schouwburg bedienen leerlingen de knop-pen en helpen ze met de catering. Optredens zijn er van veelbelovende jonge

Zeeuwse artiesten, waaronder een opera-zangeres, een rapduo met zelfgeschreven teksten, een danseres die al ervaring heeft in landelijke talentenshows en een zange-res die door drong tot de top drie van The Voice Kids. Genoeg te kijken en luisteren. De leerlingen worden beoordeeld door een professionele jury. Tijdens de voor-ronden voorzagen onder andere Danny Vera en Marjon van Iwaarden als juryleden de deelnemers van waardevolle tips. Het project wordt gedragen door zowel leer-lingen, personeel als ouders van de CSW, maar ook door het bedrijfsleven (onder meer Tjoonk Geluid, Video Licht levert een belangrijke bijdrage aan de show en bege-leiding van de leerlingen), en er is samen-werking met De Kunstbende. De voorstel-

ling wordt dinsdag 18 maart uitgezonden door CTV Zeeland. Met dit project wil CSW, binnen de kaders van de Talentspecials, op een concrete manier vormgeven aan het motto ‘ontdek je talent en word wie je bent’. CSW biedt nog veel meer Talent Specials zoals bij-voorbeeld Science and Technology, Sport of Taal, waarin leerlingen de kans krijgen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Voor meer informatie: www.cswalcheren.nl of kom naar de laatste Open dag op 12 maart tussen 16.00 uur en 20.30 uur uur bij CSW Bestevaêr in Vlissingen.De voorstelling is voor iedereen toegan-kelijk. Toegangskaarten à acht euro per stuk kunt u reserveren via [emailprotected] of [emailprotected].

Grote talentenshow CSWIn schouwburg in Middelburg

MIDDELBURG - Vrijdag strijden talenten van de Middelburgse CSW-vestigingen om de titel ‘CSW-talent van 2014’ in de schouwburg van Middelburg.

MIDDELBURG - Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten-schappen organiseert lezingen over ontwikkelingen in de natuurweten-schappen in Europa, Nederland en Zeeland.

De lezingen worden gehouden in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg op 7 maart en 14 maart van 16.45-18.45 uur.Op 7 maart spreekt prof. dr. F.H. van Lun-teren over natuurwetenschap in een mo-derne samenleving. Hij zal laten zien dat het moderne begrip

energie de grote innovatie van de 19e eeuw was en dat het begrip informatie in onze maatschappij een soortgelijke rol lijkt te gaan spelen.Op 14 maart stelt dr. H.J. Zuidervaart de vraag hoe Zeeland bij de ontwikkelingen betrokken is geweest. In zijn voordracht zal hij erop ingaan hoe het “kleinere broertje” van het gewest Holland door de eeuwen heen feeling heeft gehouden met wat aan wetenschap elders werd gedaan.De drie lezingen zijn ook los van elkaar te volgen.Meer informatie: www.zeeuwsgenootschap.nl

Geschiedenis van de natuurwetenschappen

WESTKAPELLE - Op 19 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Er zal de komende tijd veel verande-ren ook in Westkapelle.

De gemeente heeft minder geld en er wo-nen steeds minder mensen in de gemeente Veere. PvdA/GroenLinks wil graag met u van gedachten wisselen over de toekomst van Westkapelle. Wat willen we behouden en wat kan beter in de toekomst? Zijn er kansen voor een brede school met daarbij de kinderopvang, peuterspeelzaal en na-schoolse opvang? Ook voor de sportclubs en de accommodaties lijken er mogelijk-heden, misschien via samenwerking? Hoe willen we omgaan met cultuur en cultuur-

behoud in Westkapelle? Hoe gaan we de zorg organiseren in Westkapelle. En gaan we om met het milieu, de bereikbaarheid en het toerisme. En wat kunnen we onze jeugd bieden. De PvdA/GroenLinks Veere wil graag weten hoe u hierover denkt.U bent van harte welkom om in een onge-dwongen sfeer mee te discussiëren onder leiding van Jan Bostelaar, oud wethouder van PvdA/GroenLinks. Aan het politiek café werken mee: Cees Corstanje, Archi-pelscholen; Jan Kaland, Stichting cultuur-behoud Westkapelle; Petra de Witte, gym-nastiekvereniging Hygiea.We zien u graag op zaterdag 8 maart van 16.00 tot 18.00 uur, in Kasteel van Batavia te Westkapelle.

Politiek café in WestkapellePvdA/GroenLinks Veere

MIDDELBURG - Zaterdag 8 maart vie-ren we in Zeeland op initiatief van de PvdA Internationale Vrouwendag. Een bijzondere dag die nog steeds een belangrijke rol speelt in de eman-cipatie van de vrouw. Het thema van deze 102de viering is ‘Wie zorgt?’. De overheid ziet een grotere rol wegge-legd voor mantelzorgers. Komen deze zorgtaken straks op het bordje van de vrouwen?

Diverse Zeeuwse spreeksters zijn bereid en in de gelegenheid gevonden om een bij-drage te leveren aan deze viering alsmede de leerlingen van theaterdocente Josien de Graaf die de discussie op cabareteske wijze zullen inleiden. Onder leiding van Nellie Oosthoek (advi-seuse PR & communicatie bij Scoop) wordt gediscussieerd met het panel en de zaal waarbij het thema ‘Wie zorgt?’ centraal staat. De bijeenkomst zal zaterdag 8 maart plaatsvinden in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 te Middelburg. U bent vanaf 9.30 uur van harte welkom. Na het geplande einde om 12.30 uur kunt u

nog napraten onder het genot van diverse internationale hapjes en een drankje. Aanmelden kan via [emailprotected]. Wees er snel bij, want de zaalcapaciteit is beperkt. Wij hopen u 8 maart te mogen begroeten in Middelburg.

Programma9.30u Ontvangst met koffie en thee.10.00u Opening viering Internationale Vrouwendag. Annebeth Evertz (PvdA-Sta-tenlid) legt de verbinding tussen Henriëtte van der Mey, één van de ankers in de 200 jarige geschiedenis van Zeeland, en het dagthema. Leerlingen van Jeugd Theater School Zeeland leiden op een speelse wij-ze de discussie in. Plenaire discussie onder leiding van Nellie Oosthoek met een panel waarin onder andere Koos Meulenberg (CDA-Statenlid en toezichthoudster bij Ou-derenzorg Noord-Beveland), juriste Nienke Slump, Saskia Szarafinski (PvdA-wethoud-ster Middelburg) en Janet van Roosendaal (directrice Manteling, organisatie voor mantelzorg en vrijwillige thuiszorg) zitting zullen nemen.12.30u Afsluitend drankje met internatio-nale hapjes.

Internationale VrouwendagViering 2014 in Zeeland

MIDDELBURG - Op 11 maart organi-seren de gemeente Middelburg, MEE Zeeland en de belangenvereniging LFB een verkiezingsbijeenkomst voor mensen met een verstandelijke be-perking. In samenwerking met Gors, Arduin en Stichting Philadelphia zijn mensen uitgenodigd hier aan deel te nemen.

Iedereen die 18 jaar of ouder is mag gaan stemmen op 19 maart voor de gemeente-raadsverkiezingen. Ook als je een verstan-delijke beperking hebt of moeilijk lerend bent. Maar het is vaak lastig om te kiezen op wie je moet stemmen.Wat zijn gemeenteraadsverkiezingen? Wat doet een gemeenteraad? Hoe kan ik stem-men? Waarom is stemmen belangrijk?

Wat doe je als je zelf niet kunt stemmen? Hoe gaat het in z’n werk op een stembu-reau? Op welke partijen kun je stemmen? Welke politieke partij past het best bij jou?Tijdens de verkiezingsbijeenkomst krijg je antwoord op bovenstaande vragen. De po-litieke partijen waarop Middelburgse kie-zers kunnen stemmem presenteren zich. Je kunt met hen kennis maken en je vragen aan hen stellen. Ook wordt er daadwerke-lijk geoefend in een stemhokje.

Dinsdag 11 maart van 19.00 tot 22.00 uur in de Raadzaal in het Stadskantoor Mid-delburg aan de Kanaalweg (ingang ach-terzijde bij het benzine tankstation) voor mensen met een verstandelijke beperking die op 19 maart (in Middelburg) gaan stemmen.

VerkiezingsbijeenkomstVoor mensen met een verstandel i jke beperking

Dmb 20140305 - [PDF Document] (13)

Intratuin Koudekerke Galgeweg 50118-551623. Donderdag en vrijdag koopavond Kijk voor onze actuele folder op www.intratuin.nl/folder

Geld

ig t

/m 1

2 m

aart

201

4.

6-pak 1.79

prijsplukker

1.-

Bosviolen (Violen cornuta) Diverse kleuren,

10 cm

Violenin mandDiverse kleuren, 22 cm,

27 x 13 cm.

Compleet

9.99 5.99

hoog

te

hal

fsch

aduw

v

olle

zon

Gld

it/

12t

2014

dit/

12t

201

ht

hlf

hd

ll

deze viooltjes geven je tuin meteen een lentegevoel

3 cm.

9

verlangen naar het voorjaar

Zie onze site. www.intratuin.nl/koudekerke

Voorjaarsactiviteiten voor kinderenPannenkoek versieren5, 6 EN 7 MAART

Kinderworkshop memobord maken

7 MAART

prijsplukker12.95

7.99Violen in wandhangerDiverse kleuren, breedte 25 cm, lengte 50 cm.

Intratuin Sneeuwbal-hortensia (Hydrangea arb. Annabelle)Diverse kleuren, 25 cm,

potmaat L.

6.99 4.99

AD

-16

214

-02

-14

Nu 6 maanden korting op

Alles-in-1 Thuis

/mnd*

48.-�58.-

* De

ze a

an

bie

din

g g

eld

t vo

or

All

es-

in-1

Th

uis

Sta

nd

aa

rd. N

a 6

ma

an

de

n b

eta

al j

e €

58

,- /

mn

d.

Kij

k v

oo

r d

e b

esc

hik

ba

arh

eid

en

vo

orw

aa

rde

n o

p k

pn

.co

m

kpn.com | kpn winkel | 0800 0776

Dmb 20140305 - [PDF Document] (14)

SPORT

PAGINA 14

Op dinsdagochtend 18 februari kwam mijn jeugd weer bovendrijven. Het televisie-programma Kruispunt had gevraagd mijn licht te laten schijnen over Frans Bauer. Waarom schreef ik zijn biografie? Interviewster Marjolein La Fors zei dat de opnames moesten beginnen bij mijn geboortehuis in hartje Stampersgat. Daarna zou worden ’gedraaid’ op het Fijnaartse woonwagenkamp, het kerkhof en voor de villa van Ne-derlands populairste volkszanger. Het drie kwartier filmen in Stampersgat sneuvelde uiteindelijk tijdens de montage. Toen ik voor Brugstraat 1 stond, was het eerste dat in me opborrelde, gek genoeg, het lichtbruine televisietoestel van het merk Erres in de hoek van de kamer waar mijn vader, moeder en ik in de jaren ‘60 naar het NOS Journaal, de jeugdserie Pipo de Clown en de samenvattingen van de Touretappes keken. Bij het wielrennen stemden we af op de BRT. Voor het commentaar tekende Fredje Debruyne, ex-topcoureur. Hij praatte heel rustig. Je voelde: die man heeft er verstand van. Barend Barendse van Sport in Beeld (voorloper Studio Sport), een flam-boyante babbelkous, wekte geen vertrouwen. Hij kende de meeste renners niet eens van naam. Fredje was mijn eerste held onder de sportreporters. Kom niet te dicht bij je helden, luidt een gezegde. Klopt. Ik heb het zélf ervaren. In 1976 interviewde ik hem voor de krant in zijn landhuis in Berlare. Hij maakte een aangeslagen indruk. De Belgische staatsomroep wilde, stamelde hij, zijn contract ontbinden. ”Onbegrijpelijk”, vond hij het. ”Het is bij de BRT één grote slangenkuil. Alleen de ratten overleven.” Om zichzelf vervolgens weer een glas rode wijn in te schenken. Ik knapte volledig af op zijn klaag-zangen. Mijn jeugdheld was opeens jeugdheld af. Dat Fredje behoorlijk drankzuchtig was, hoorde ik kort erop van Lucien van Impe.Een slangenkuil is het in de top van bijna elk bedrijf. Dat houdt hoofdzakelijk verband met de gigantische ego’s. Iedereen wil haantje de voorste zijn, iedereen wil het hoog-ste salaris, iedereen wil de leukste snoepreisjes. Op de burelen van de redactie van een televisieprogramma zijn stammenstrijden troef. Met alleen talent kom je er daar meestal niet. Dankzij hoofdredacteur Maarten Noo-ter heerst bij Studio Sport een cultuur van: de beste mensen op de beste plekken. Vandaar dat de oudgedienden Jack van Gelder en Tom Egbers op hun posities al lang geen enkele concurrentie kennen. Dione de Graaff bewees voor mij pas tijdens de Olympische Winterspelen meer te kunnen dan braaf tekstjes van de autocue oplepe-len. Eindelijk. Tot mijn favoriete Studio Sportmensen behoren twee West-Brabanders: Joep Schreuder uit Breda en Gert van ’t Hof uit Willemstad. Joep blinkt uit in inter-views langs het voetbalveld, bij het autoraam en in persoonlijke columns over pro-minenten. Weergaloos hoe ik hem Beenhakker, Hiddink en De Mos zag portretteren. Of de ’sportjournalistieke afwerkplek’ na afloop van voetbalkrakers. Hierover stuurde ik hem medio december een complimentsmailtje waarop hij snel reageerde. Hij was er, meldde hij, heel blij mee. Ik begreep het volkomen, want het gebrek aan respect frusteert hem regelmatig. Joep is veel meer dan een hofnar die de vinger op de zere plek legt. Gert van ’t Hof nam bij Nederlands beste sportprogramma vorige zomer de plaats in van de voor naar verluidt tegen een jaarsalaris van zeven ton naar Fox Eredivisie Live vertrokken Toine van Peperstraten, iemand met moederroots in Standdaarbuiten. Hij blijkt een regelrechte aanwinst. Vakman, wars van kapsones. Prettige stem. Zijn baas Nooter legde de lat hoog. Zelfbewuste Gert bleef moeiteloos moeiteloos overeind. Hij heeft het vak in zijn vingers. Improviseren is een sterk punt van hem, in tegenstel-ling tot Van Peperstraten. Toine overschatte zichzelf soms. Hij droomde van grote talkshows, maar ik herinner me dat hij als vervanger van Jack bij Studio Voetbal flink door de mand viel. Gert en Henry Schut zijn volgens mij de toekomstige opvolgers van Egbers en Van Gelder als boegbeelden van Studio Sport.Henry hoeft zich natuurlijk niet meer te bewijzen. Gert, die ook het mediabedrijf Voor de Buis runt, nog wel. Dat gaat zeker lukken, zonder het hoeven inzetten van ’rat-tengedrag’.

De opmars van GertLouis Bovée

SportColumn

MIDDELBURG - Afgelopen weekend werd in de hal bij Club Jeu de Bou-les Middelburg het voorjaarstoernooi voor doubletten gehouden.

Aan dit toernooi namen 32 equipes deel uit Middelburg, Le Bastion uit Goes en België. Er werd gespeeld volgens het Belgisch systeem. In iedere van de vijf speelrondes speelden de equipes tegen een tegenstan-der die tot dat moment eenzelfde resultaat in het toernooi had bereikt.Na vier speelrondes waren er nog 2 equi-pes zonder verliespartij: Theo de Jonge en Hans Wirtz van Club Jeu de Boules Mid-delburg en de Belgen Dimitri Keulemans en Dirk Renders. Zij speelden de finale in een gelijkopgaande wedstrijd. Op de stand 9-12 voor onze zuiderburen lagen Theo en Hans op één punt. Met z’n laatste boule nam Theo op een fantastische wijze het butje mee waardoor ze op 4 punten kwa-

men te liggen: 13-12 en de toernooiwinst in de knip.

Prijswinnaars1e Theo de Jonge / Hans Wirtz (CJBM); 2e Dimitri Keulemans / Dirk Renders (België); 3e Honorez Vincent / Dimitri de Temmerman (België); 4e Piet Maartense / Jos de Goffau (CJBM); 5e Ada Wouters / John Moes (CJBM); 6e Mario dé Filip-pis sr / Agostino dé Filippis (CJBM); 7e Ad Damman / Fabian Moes (CJBM); 8e Koos Barto / René Barto (CJBM); 9e Carina Kole / Cheetan Wootton (Le Bastion); 10e Theun Kamermans / René Brasz (CJBM); 11e Jo de Buck / Sien Passenier (CJBM); 12e Bert Kuiper / Annette Kuiper (Le Bas-tion); 13e Mieke Poelman / Jan Limonard (CJBM); 14e Ad Hage / Annie Lalleman (Le Bastion); 15e Eddie Malicki / Ko de Bruin (CJBM); 16e Coby de Goffau / Jannie van Hemert (CJBM).

Theo de Jonge en Hans Wirtz winnen Voorjaarstoernooi

Jeu de Boules

MIDDELBURG - KV Swift 1 kreeg con-current Kinderdijk 1 op bezoek op zaterdag 1 maart. Met 10 punten uit 12 wedstrijden stond Swift 1 er voor aanvang van de wedstrijd niet slecht voor, maar om zeker te zijn van lijfsbe-houd in de 1e klasse D was het zaak om in deze wedstrijd de punten bin-nen te halen.

Kinderdijk 1 stond op slechts 1 punt on-der Swift, voor beide teams was dit een belangrijke pot. Swift 1 liet zien wat het waard was. Het prima spel en de grote inzet vertaalde zich in een hoge score. Met een 21-18 uitslag laat Swift 1 zien dat het zeker thuishoort in de 1e klasse.

Daarnaast hebben de afgelopen speelza-terdagen 4 teams van Swift het kampi-oenschap in hun poule weten binnen te halen. Zaterdag 15 februari versloegen de ervaren routiniers van Swift 6 in een span-nende uitwedstrijd Blauw-Wit 4 met 11-13 en haalde daarmee het kampioenschap in de reserve 6e klasse D binnen. Dit bleek de afgelopen weken een extra motivatie te zijn voor Swift A2 en Swift D1. Beide teams worden gecoacht door een speler uit Swift 6 en vonden terecht dat zij niet achter konden blijven. Swift A2 versloeg op zaterdag 22 februari thuis TOGO A2 met een overtuigende 9-4, maar was daar-mee in 1e instantie nog niet zeker van het ongedeelde kampioenschap. Toen later

op de dag bleek dat ONDO A3 met 1 punt verschil had verloren van KVK A2, was het kampioenschap opeens wel een feit. Za-terdag speelde Swift A2 uit tegen ONDO A3 en bewees het met en klinkende 6-13 overwinning dat het kampioenschap dik verdiend is. Swift D1 mocht op 22 februari thuis aantreden tegen Seolto D1, dat bij winst theoretisch ook nog aanspraak kon maken op het kampioenschap. Het was zaak om te winnen en dit deed Swift D1 dan ook. Met 12-7 werd Swift D1 in de D-pupillen 1e klasse C op overtuigende wijze kampioen. Swift F1 mocht zaterdag op bezoek in Breskens. BKC F1 werd daar verslagen met 1-3 en dat betekende dat ook Swift F1 kampioen is en wel in de 2e klasse D voor F-pupillen. Tegelijk met Swift F1 mocht ook Swift F2 in Breskens korfbal-len. Wedstrijd tegen BKC F2 eindigde in een stand van 1-2 en daarmee is Swift F2 minstens verzekerd van een gedeeld kam-pioenschap. Volgende week kan Swift F2 daar tegen ONDO F2 een ongedeeld kam-pioenschap van maken.

Uitslagen zaterdag 1 maartSwift 1-Kinderdijk 1 21-18Swift 2-Kinderdijk 2 21-17Swift 3-DSO 3 20-15Swift 4-Fortis 4 17-13Seolto 3-Swift 5 8-9Seolto 3-Swift 5 10-11Swift 6-Emergo 1 15-5Swift A1-Kinderdijk A1 12-13ONDO A3-Swift A2 6-13

Swift 1 speelt zich veilig

Kampioenen Swift D1

MIDDELBURG - Zondag 18 mei vindt de eerste editie van de Morty Toertocht plaats. Deze wielertoertocht is een nieuw initiatief van Woonboulevard de Mortiere en Toer-Club Walcheren uit Koudekerke. Met deze tocht wordt geld ingezameld voor het Jeugdsportfonds Zeeland om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Zeeuwse kinderen kunnen blijven sporten.

De wielertocht vertrekt vanaf Woonboulevard de Mortiere uit Middelburg en bestaat uit twee afstanden/routes: een tocht van ongeveer 60 en één van omstreeks 100 km. Beide routes worden volledig uitgepijld en zullen grotendeels door de ‘Zak van Zuid-Beveland’ voeren. Alle deelnemers worden tijdens de tocht voor-zien van catering en bovendien ontvangen de voorinschrijvers een speciaal ontworpen Morty wielershirt.

Fietsen voor Jeugdsportfonds ZeelandDe organisatie van de Morty Toertocht vindt het belangrijk dat alle kinderen in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds sluit prima aan bij deze wens.

Zij geven sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot en met 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de spor-tattributen.

Waarom het Jeugdsportfonds nodig isNederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeit de groep van mensen die moet rondkomen van een bestaans-minimum. Omdat voor deze mensen sporten niet bovenaan het lijstje staat bij het verdelen van het inkomende geld, lopen hun kinderen allerlei kansen mis die voor andere leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. In Zeeland kunnen nu zo’n 1.150 kinderen sporten door de bemiddeling van het Jeugdsportfonds. Het aantal aanvragen blijft echter toenemen. Om ook die kinderen te kunnen helpen, is dus geld nodig!

InschrijvenDe voorinschrijving is sinds vandaag geopend. Aanmelden als deelnemer kan via de website www.mortytoertocht.nl

Morty Toertocht voor het Jeugdsportfonds Zeeland

Zeeland is een wieler toertocht r i jker

MIDDELBURG - In de 3e ronde KNVB-beker voor meisjes C-junioren heeft FC Dauwendaele MC1 een 6-0 over-winning behaald op SJO FC De West-hoek MC1.

De ruststand tegen het een klasse lager uitkomende elftal uit Burgh-Haamstede was al 4-0. Dauwendaele doelpunten werden gemaakt door Sophie Haasnoot, Fabiana Kokje, Daphne Dechamps en een hattrick van Lan Heyms. De meisjes van MC1 zijn op deze carnavalszaterdag door-gedrongen tot de volgende bekerronde. FC Dauwendaele MC1 was het enige

Dauwendaele-elftal was afgelopen week-end in actie kwam. Ook voor komende za-terdag is er geen volledig programma. FC Dauwendaele 1 speelt voor de competitie en de overige teams spelen inhaalwed-strijden.

Programma zaterdag 8 maart14.30 Terneuzense Boys 1-FCD 115.00 Kloetinge 4-FCD 312.00 SKNWK 2-FCD 312.00 ZSC’62 VR1-FCD VR110.30 Goes D1-FCD D111.00 FCD D3-RCS D310.15 Luctor’88 E1-FCD E1

09.00 RCS E4-FCD E311.00 FCD E4-Vlissingen E210.15 Z’landia M’burg E5-FCD E510.00 MOC’17 ME2-FCD ME111.00 FCD F1-Kloetinge F211:00 FCD F2-Vlissingen F1Eerder al, woensdag 5 maart, wordt er gevoetbald door selectieteams. Dit keer is RCS de tegenstander:18.30 FCD onder 15-RCS onder 1518.30 RCS onder 13-FCD onder 13Het kan zijn dat er komende dagen nog vriendschappelijke wedstrijden bijkomen. Kijk hiervoor op www.fcdauwendaele.nl.

FC Dauwendaele

Programma zaterdag 8 maart10.00 Zeelandia E1-RCS E110.00 Zeelandia ME2-Colijnspl. Boys ME110.15 Zeelandia E4-Jong Ambon E210.15 Zeelandia E5-FC Dauwendaele E510.15 Zeelandia F6-RCS F510.15 Zeelandia F8-Kloetinge F710.15 Zeelandia F1-Serooskerke F111.15 Zeelandia D1-Internos D111.15 Zeelandia D2-Serooskerke D111.15 Zeelandia D3-Walcheren D211.15 Zeelandia D5-Oostkapelle D1G

11.15 Zeelandia D4-Heer Arendskerke D214.45 Zeelandia A2-Clinge A108.45 Oostkapelle C2G-Zeelandia C609.00 De Meeuwen F1-Zeelandia F309.45 Kapelle E3-Zeelandia E810.00 Wemeldinge D2G-Zeelandia D710.00 Walcheren E8-Zeelandia E6M10.00 Kruiningen MD1-Zeelandia MD111.15 FC Axel C1G-Zeelandia C211.15 Jong Ambon MC1-Zeelandia MC112.00 Apollo’69 B1-Zeelandia B214.30 FC Axel 2-Zeelandia 2

14.30 Halsteren A1-Zeelandia A114.45 Terneuzen B3-Zeelandia B3

Zondag 9 maart11.00 DOSKO 3-Zeelandia 311.45 Luctor’88 4-Zeelandia 514.30 SC ‘t Zand 1-Zeelandia 1Maandag 10 maart19.00 Jong Ambon C1-Zeelandia C3

Info: www.zeelandiamiddelburg.nl of mail naar [emailprotected].

VV Zeelandia Middelburg

Dmb 20140305 - [PDF Document] (15)

Boekhandel De Boekenmolen

Molenweg 1 Meliskerke T (0118) 56 23 41www.de-boekenmolen.nl Elke dag geopend behalve dinsdagmiddag.

Donderdag koopavond.

BOEKENWEEK 8 T/M 16 MAARTUITNODIGINGVoor LEZING van Lisette van de Heg, de schrijfster van ‘Mara’.Donderdag avond 13 maart om 19.30 u. Entree Gratis.

Inhoud van het bijzonder mooie aktieboek:Op een onverwachte dag verdwijnt Bens moeder uit zijn leven. Ze zei wel altijd: “Vergeet het nooit, Ben. Jij bent mijn geliefde zoon” en hoewel hij zó lang wacht op dat ‘later’ komt ze niet terug.

Samen met zijn vader knapt hij een oud VW-busje op en trekken ze eropuit. Als Ben ouder wordt, geeft hij de voorkeur aan een eigen leven met vrienden en ziet hij zijn vader niet meer. Totdat hij helemaal vastloopt in het leven en zijn vader weer opzoekt. Ze besluiten samen de VW-bus weer te nemen en op reis te gaan hoewel Bens vader inmiddels 81 jaar oud is. En dat wordt een bijzondere reis waarin ze heel veel vinden.

. . . . . . . . FEESTELIJKE ACTIEWEKEN . . . . . . . .

Alleen keukenzaken die op alle punten een positieve waardering van consumen-ten krijgen, ontvangen het KEURMERK KWALITEIT KEUKENBRANCHE voor één jaar. Dit geeft consumenten zekerheid!

Wij hebben ook voor 2014 het Keurmerk ontvangen! Met hoge cijfers en daar zijn we best een beetje trots op!

Welkom in onzeshow room!

Uitgekiend tot op de €uro!

4850Uitgekiend tot op de €uro!

4620Ook in zwart

leverbaar!1069

590Ss s st . . .

590De stilste afzuigers!

per meter vanaf :

196 1DIVERSE KLEUREN

DBASIC-LINE STENEN WERKBLADEN!

UITGEKIEND GRANIET,STEENGOED!!

925

490

Wacht niet langer....Ontdek het gemak van Franke

3-in-1 kokend water kranen.

Fr an ke 3-in-1 kraan !

790

Weer het KWALITEITS KEURMERK

2014 ontvan g en ! !

Voordeel en genieten! + Diverse KOOKWORKSHOPS* + Volop WOONINSPIRATIE + Nieuwe MODELLEN

*Zie site voor data en tijden!

AVOAVO

WWWWOOOO

05MRT

DDDDOOOO

06MRT

VVVVRRR

07MRT

ZZZAAA

08MRT

+KOOP-AVOND

+KOOP-AVOND

Elke dag vers afgebakken broodjes

Zaterdag en Zondag:

2 SliptongenMet friet en sla voor € 9,95

Happy HourZaterdag van 16:00 tot 17:00

Deze week open op zaterdag en zondag vanaf 11:00 uur

PORT DE PLAISANCEHenny en Nancy

Nederstraat 24 | 4332 AZ | Middelburg | 0118 - 853625 06 - 53614072

Tandartsassistente (m/v)

Tandartsassistente (M/V)

Dmb 20140305 - [PDF Document] (16)

Tekst: Bart van den Acker

kort nieuws

Citroën C4 Cactus: prikkelend

Mercedes-Benz S-klasse Coupé: eersteklas coupéAfgelopen najaar zagen we ‘m alleen nog maar als ‘concept’, maar toen was

al wel duidelijk dat dit een productiemodel zou worden. Dit is de coupé op

basis van de Mercedes S-klasse die ook zo wordt aangeduid en dus niet

meer, zoals tot nu toe, als CL. De nieuwe coupé heeft opvallend fraaie, vloei-

ende lijnen, waardoor veel minder opvalt dat het een behoorlijk grote auto

is. Uiteraard vinden we alle indrukwekkende en moderne techniek die we in

de S-klasse al zagen ook in deze coupé. Er komt nog een element bij. Naast

het unieke ‘active body control’-onderstel heeft de S-klasse Coupé ook een

‘curve tilting function’. Dit betekent dat de carrosserie in bochten naar bin-

nen overhelt, dus zeg maar zoals een motorrijder. Dat moet in het begin een

heel vreemde ervaring zijn, maar het schijnt uiteindelijk te zorgen voor een

nog groter comfort. U begrijpt: dat willen we wel eens proberen! Heel bijzon-

der is ook dat de koplampen als optie zijn te voorzien van elk 47 Swarovski

kristallen! Er komen in eerste instantie twee motoren beschikbaar. De S500

Coupé 4Matic heeft een 4,6 liter V8 biturbo benzinemotor met 335 kW/455

pk en vierwielaandrijving. De S 63 AMG Coupé heeft dat laatste ook, maar

dan met een 5,5 liter V8 biturbo en 430 kW/585 pk. De coupé komt pas in het

najaar, de prijzen zijn nog niet bekend, maar dat wordt duidelijk de absolute

topklasse.

Suzuki Celerio: opvolger Alto

BMW X3 met milde faceliftDrie jaar na de introductie kondigt BMW een ‘rondje verfijning’ aan op de

X3. Uiterlijk zijn de wijzigingen gering, de nieuwe versie is direct herkenbaar

aan de koplampen die tot aan de grille lopen. Het interieur is op diverse pun-

ten verfijnd, met onder meer een touchpad als alternatief voor de bekende

iDrive-knop. Onveranderd is de X3 leverbaar met drie benzinemotoren en

vier diesels. Alle diesels voldoen aan Euro 6 en alle motoren hebben twintur-

bo-technologie. Het meest vernieuwd is de tweeliter viercilinder diesel in de

X3 xDrive20d met 140 kW/190 pk. Die is tegelijk sterker en zuiniger dan zijn

voorganger, gekoppeld aan de magnifieke achttraps automaat ligt het ver-

bruik zelfs 7% lager. Medio 2014 staat de vernieuwde X3 bij de BMW-dealers.

Audi’s ‘non-plus-ultra’

De volgende stap in het grote mo-

torenoffensief van Opel is een 1,6

liter diesel met 81 kW/110 pk. Deze

is om te beginnen te verwachten in

de Astra CDTi, zowel in de vijfdeurs

als de Sports Tourer. De nieuweling

voldoet aan Euro 6, stoot maar 97

g/km CO2 uit en komt daarmee ook

in 2015 in aanmerking voor 20%

bijtelling voor zakelijke rijders. De

Astra vijfdeurs is met deze motor le-

verbaar vanaf € 23.945 (uitvoering

Business+).

Weer een nieuwe stap in de opbouw

van de Seat Leon-modellenlijn: dit

is de supersportieve Cupra 280.

Deze rapperik heeft een 2.0 TSI

motor met een zesbak of DSG-

transmissie en die is goed voor 206

kW/280 pk. Goeiemorgen! Mede

door het vrij bescheiden gewicht

sleurt deze Leon in 5,7 seconden

vanuit stilstand naar 100 km/u (dat

zijn Porsche-getallen!). Om dat ge-

weld in de hand te houden heeft de

Cupra een speciaal ontwikkeld on-

derstel met onder meer adaptieve

dempers, sperdifferentieel en pro-

gressieve besturing. De Leon Cupra

280 is er als drie- of vijfdeurs, vanaf

€ 34.950.

De Italiaanse drankenfabrikant

Martini behoorde ruim veertig jaar

geleden tot de eerste grote auto-

sportsponsors, van buiten de au-

tobranche. Martini startte meteen

op topniveau, als hoofdsponsor

van het Porsche fabrieksteam in

lange afstandsraces. Landgenoot

Gijs van Lennep won in 1971 de 24

uren van Le Mans in een ‘Martini’ Porsche 917 en dat geldt als een

van de eerste grote overwinningen

voor Martini. Later was de dranken-

naam heel lang verbonden aan het

Lancia fabrieksrallyteam, maar de

naam prijkte ook op diverse For-

mule 1-wagens en op toerwagens,

onder meer in de Deutsche Touren-

wagen Meisterschaft. In een bij-

zondere thematentoonstelling zijn

vijftien van deze beroemde race- en

rallywagens te bewonderen in het

Louwman Museum in Den Haag. De

expositie is vorige week geopend

door Gijs van Lennep en duurt nog

t/m 4 mei. Voor liefhebbers van his-

torische autosport is dit een unieke

gelegenheid deze beroemde auto’s

van dichtbij te bekijken. En als je er

toch bent, loop dan zeker een ron-

de door het imposante Louwman

Museum! Voor openingstijden en

dergelijke:

zie www.louwmanmuseum.nl.

‘Ultra’ is de naam die Audi gebruikt voor zeer

zuinige en schone dieselvarianten. Na de A3

(1.6 TDI) verschijnen nu ook de ‘ultra’s’ van

de A4, A5 en A6, voorzien van een nieuwe 2,0

liter TDI-motor. In alle gevallen is die nieuwe

motor niet alleen zuinig, maar ook schoon.

Deze modellen voldoen aan de emissienorm

Euro 6, die volgend jaar van kracht wordt.

Dit komt met name door een speciale kata-

lysator, die de uitstoot van stikstofoxiden

tot vrijwel nul terugbrengt. Voor de A4 en A5

is de nieuwe motor er met naar keuze 100

kW/136 pk of 120 kW/163 pk, in de A6 levert

die 140 kW/190 pk. De nieuwe motor is zo

zuinig, dat de A4 en A5 modellen (op 1 uit-

zondering na) in aanmerking komen voor

20% bijtelling. Dat is belangrijk, want vrijwel

alle deze Audi’s gaan bij de eerste berijder

zakelijk de weg op. Deze nieuwe Audi-vari-

anten worden nog dit voorjaar verwacht, de

prijzen zijn binnenkort bekend.

Heerlijk… het is goed om te zien dat Ci-

troën weer helemaal zichzelf is en het

lef toont auto’s te maken die met vrijwel

geen andere zijn te vergelijken. De C4

Cactus heeft in de vorm van studiemo-

dellen al een aanloopje genomen, maar

het resultaat is toch wel heel verrassend.

De C4 Cactus valt in de middenklasse

en dit een beetje tussen een normale

hatchback en een MPV in. Het is een vijf-

deurs met een heel ruim interieur, maar

het meest opvallend is het uiterlijk. Die

grote vakken op de portieren werken als

stootkussens en voor de contrasterende

kleur met de carrosserie staat een aantal

mogelijkheden open. Het interieur moet

ook heel bijzonder zijn, waarbij vrijwel

alles digitaal is, maar waarin zitcomfort

en ruimte de belangrijkste eigenschap-

pen zijn. Bijzonder is ook de airbag voor

de voorpassagier, die geen bergruimte

in het dashboard kost, maar in het dak

is ondergebracht. De Cactus is liefst 200

kilo lichter dan de normale C4, dus min-

der dan een ton (!). Dat gewicht is ook

een belangrijke factor in het zeer lage

verbruik. Citroën laat nog weinig los

over de specificaties, maar belooft wel

een diesel met slechts 82 g/km CO2-uit-

stoot en een benzineversie met minder

dan 100 g/km. Dat betekent óók in 2015

respectievelijk 14 en 20% bijtelling voor

die ‘m zakelijk gaat rijden. De introduc-

tiedatum weten we nog niet, de prijzen

evenmin, waardoor we alleen nog maar

ongeduldiger worden de prikkelende C4

Cactus nader te onderzoeken.

Dit is voorlopig het enige wat we kun-

nen laten zien van de Suzuki Celerio.

Dit compleet nieuwe model wordt op

termijn de vervanger van de huidige

Alto. Daarbij zijn twee zaken opvallend:

de naam Alto komt na ruim dertig jaar

te vervallen en deze Celerio is ook een

nogal andere auto dan zijn befaamde

voorganger. In die vergelijking is het

nieuwe model liefst 10 centimeter lan-

ger en zeven centimeter hóger en het is

logisch dat Suzuki meteen claimt daar-

mee de ruimste auto in het compacte

segment te bieden. Brandstofverbruik

en CO2-uitstoot beloven ook bijzonder

gunstig te zijn. Verdere gegevens zijn

nog niet vrijgegeven.

De Celerio wordt op z’n vroegst eind

dit jaar in ons land verwacht. Uiteraard

blijft de Alto tot die tijd de eer van Suzu-

ki verdedigen in de klasse met de meest

compacte auto’s.

Dmb 20140305 - [PDF Document] (17)

BELASTING AANGIFTE 2013LAAT HET VÓÓR 1 APRIL DOEN. RAADPLEEG TIJDIG UW BELASTINGADVISEUR.

Een belastingadviseur geeft adviezen over uw fi scale positie en verzorgt de aangiften van alle voorkomende belastingen. Hij zorgt ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

PAGINA 17

De belastingadviseur

heeft verstand van zaken

U kunt uw belastingadviseur de aangifte laten regelen. Zij we-ten de weg in het oerwoud van regels en beschikken over de nieuwste informatie. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld snel en betrouwbaar bepa-len welke gunstige regels er voor uw situatie zijn. Zo weet u zeker dat u de aangifte goed invult en dat die zo voordelig mogelijk voor u uitpakt. Bijvoorbeeld als u een gift heeft gedaan, ziektekosten voor ei-gen rekening had, studiekosten heeft betaald, of als er sprake is van alimentatie of onderhoud van kinderen die niet tot uw huishouden behoren. Het is ook mogelijk dat u recht hebt ge-kregen op bepaalde heffingskortingen, waardoor de belas-tingdruk omlaag gaat. Zo wordt er soms bij gepensioneerden die behalve AOW nog één of meer pensioenuitkeringen krij-gen, te veel of te weinig belasting ingehouden.Ook als u twijfelt of u aangifte moet doen, kan uw belasting-adviseur uitsluitsel verschaffen. Als u uitstel wilt aanvragen voor uw aangifte, dan kan uw belastingadviseur dit ook voor u regelen.

WESTKAPELLE - In de voorjaarsva-kantie is er op donderdag 6 maart voor alle kinderen van Westkapelle die 3 jaar of ouder zijn, maar nog niet in groep 6 zitten, een Korfbalcircus in sportzaal De Bellink, Molenwal.

Het begint om 10.00 uur en eindigt om 11.30 uur. Uiteraard sportkleding meene-men.

Organisatie is in handen van korfbalver-eniging Stormvogels, Westkapelle. Vanaf donderdag 13 maart kunnen de deelne-mers en hun vriendjes en vriendinnen elke week op de donderdagmiddag van 16.00-17.00 uur terecht in sportzaal De Bellink voor een actief speluurtje. Hierbij wordt ruime aandacht besteed aan de stimule-ring en ontwikkeling van de grote en kleine motoriek.

Korfbalcircus in Westkapelle

WESTKAPELLE - Het Schoolvoetbal Dorpen Op Walcheren vindt plaats in Westkapelle voor de groepen 5 en 6 en 7 en 8 voor de meisjes op woens-dag 9 april.

Om vast wat aan het spelletje te wennen, wordt voor de meisjes van de 2 basisscho-len in Westkapelle een trainingsmiddag gehouden. Dit vindt plaats op woensdag

12 maart en wel op het Sportpark Prelaat in Westkapelle en wel van 14.00-15.30 uur. De training wordt verzorgd door 3 ka-derleden van v.v. De Noormannen, name-lijk Erika Toutenhoofd, Jos van Vaardegem en Michael Dekker. Mocht het wegens slechte weersomstandigheden géén door-gang kunnen vinden, dan worden de Scho-len tijdig geïnformeerd. Info: [emailprotected](telefoon, tel.571520).

Trainingmiddag meisjes

Schoolvoetbal dorpen op Walcheren

MIDDELBURG - Deze maand organi-seert Odensehuis Walcheren activi-teiten voor mensen met dementie en hun familie of vrienden. ‘Je loopt er even binnen’ en maak kennis met de deelnemers.

Woensdag 5 maart: iets in de keuken!Woensdag 12 maart: Muziek en dans.Vrijdag 14 maart: ’s morgens inloop, lunch bereiden presentatie/expositie van verza-melingen. Heeft u een verzameling, siga-renbandjes, suikerzakjes, autootjes, speld-jes of zoiets die u wilt laten zien aan ons

meldt u aan alstublieft.Woensdag 19 maart: Presentatie over na-tuur in het voorjaar door IVN.Woensdag 26 maart: Schotse Huizen, ‘Herinneringskoffer’ De Schelde.Adres voor deze activiteiten Odensehuis Walcheren Pablo Picassoplein 86, Vlissin-gen, van 14.00-16.30 uur. Elke dinsdag- en vrijdagmorgen is het Odensehuis open. Je kan er zo even binnenlopen voor koffie en een praatje.Aanmelden bij Odensehuis Walcheren, tel. 06-81092418, [emailprotected], www.odensehuiszeeland.nl

Activiteiten Odensehuis

DOOR BO VAN SCHEYEN

Haar leven bungelde jaren aan een zijden draadje. Als tiener kwam Irene in een mal-lemolen van allerlei diagnoses terecht. Ze stond op het randje van de afgrond en weet als geen ander hoe het voelt om gevangen te zitten in een systeem waar je slechts met heel veel moeite weer uit kunt komen. Zij kreeg hulp van haar pleegva-der en mental coach Niek Knol en leerde weer lopen, bewegen en denken. Ze heeft nu bijna alle medicijnen vaarwel kunnen zeggen en is blij dat ze weer alles zelf kan regelen. “Waar het om gaat, is dat je een situatie van zelfregulatie bereikt”, zegt ze. Volgens Van de Giessen is het nodig dat mensen weer hun lot in eigen handen durven te nemen. “Je kunt veel meer dan je misschien zelf beseft.” Vaak belanden mensen met lichamelijke en geestelijke klachten in een soort neerwaartse spiraal. “Ze voelen zich niet begrepen en moeten zich overgeven aan diagnoses, medicijnen en andere vormen van behandeling. Pa-tiënten krijgen vaak te horen: ‘je moet er maar mee leren leven’.” Volgens Van de Giessen is er weinig ruimte om echt naar de persoon te luisteren, te ontdekken wat hij voelt, wil en denkt. “Gelukkig krijgen we steeds meer inzicht in hoe het anders kan. Er zijn wel degelijk andere mogelijk-heden en oplossingen. Ik durf zelfs te beweren dat met de juiste aandacht een passend herstelprogramma mogelijk is waarbij de individuele aan-dacht volledig is afgestemd op de persoon. Je ziet dat de medische wetenschap aan het verschuiven is. Er wordt gezocht naar andere ingangen. Zelfregulatie is eigenlijk een heel ouderwetse manier van leren om-gaan met wie je bent, hoe je bent en wat je met je meedraagt. Het liefst blijf je aan het roer staan van je eigen leven. Maar we kunnen niet verwachten dat mensen die jarenlang zware medicijnen hebben geslikt, jarenlang in een uitzicht-

loze situatie hebben gezeten, dat opeens zelf kunnen doen. Daar is begeleiding bij nodig. Wij gaan niet uit van wat er mis is met iemand, maar kijken wat iemand nog wel kan, waar zijn kracht ligt. Vaak weten mensen dat heel goed, maar hebben ze net dat zetje nodig om weer van het leven te genieten. Er zijn andere manieren om met pijn om te gaan. Heel vaak ontdek-ken we dat het ontzettend belangrijk is om met mensen in contact te komen die met

soortgelijke klachten kampen. We leren mensen om van elkaar te leren, inspiratie te krijgen.” Van de Giessen heeft zich vanuit haar achtergrond als maatschappelijk werker verdiept in herstelcoaching. Inmiddels is dat haar specialisme geworden en is haar als herstelcoach nationale en internatio-nale erkenning ten deel gevallen. Op haar website www.convalescenttalent.nl staat meer informatie.

‘Zelf aan het roer blijven staan’

Van de Giessen zat in mallemolen van diagnoses, maar gebruikt nu geen medici jnen meer

Irene van de Giessen. FOTO BO VAN SCHEYEN

KOUDEKERKE – Irene van de Giessen is herstelcoach, maar ook ervaringsdeskundige. Ze geeft vaak lezingen bij diverse zorginstellingen en wordt regelmatig gevraagd te spreken op binnen- en buitenlandse congressen. Ze houdt praktijk bij Bewegingscentrum Doen in Koudekerke. Van de Giessen wil aandacht voor een vernieuwende wijze van behandelen van chronisch zieken en psychiatrische patiënten.

DOMBURG - De gemeente Veere heeft woensdag haar kieskompas gelanceerd. Direc-teur André Krouwel van het Kieskompas was bij de lancering in het gemeentehuis van Domburg aanwezig. Het kompas moet mensen helpen bij het maken van een keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart. ‘Het is voor inwoners niet altijd eenvoudig om in het woud van standpunten, beloften en politieke keuzes, die partij te kiezen die het best aansluit bij iemands persoonlijke voorkeuren en opvattingen’, zegt de gemeente. Op www.veere.nl kunnen zij bepaalde stellingen beantwoorden. Aan de hand van de antwoorden rolt er een ‘favoriete’ partij uit.

Veere lanceert haar kieskompas

Uw adviseur voor uw aangifte

inkomstenbelasting!

Dmb 20140305 - [PDF Document] (18)

PAGINA 18

KERKELIJK LEVEN MIDDELBURGGeref. Gemeente in Nederland Westerkerk - Armeniaans Schuitvlot 22, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 18.00u. Woensdag 12 maart (bid-dag): 9.30u en 14.00u leesdienst.Christelijke Gereformeerde KerkGasthuiskerk - Lange Delft 94, Middelburg. Erediensten op zondag om 9.30 en 16.30u.Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)Klein Vlaanderen 75, Middelburg. Zondag 9 maart: 10.00u ds. P.R. Baas uit Vlissingen - dovendienst + H.A.; 16.30u ds. B. Schaaij (H.A.)Gereformeerde GemeenteTer Hoogekerk - W.Teellinckstraat 3, Mid-delburg. Erediensten op zondag om 9.30u, 14.00u, 18.30u.Gereformeerde GemeenteZuiderkerk, Schoutstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 09.30 en 16.00u.Waalse Herv. Gem. (Eglise Wallonne)Engelse Kerk - Simpelhuisstraat 12, Mid-delburg. Eredienst eens in de 14 dagen op zondag om 10.45 of 16.30u

Koorkerkgemeenschap (Vereniging van Vrijzinnig Protestanten & Remon-strantse Gemeente Midden Zeeland)Koorkerk, Koorkerkhof 2, Middelburg. Diensten op zondag om 10.00u.Wijkgemeente de OntmoetingOntmoetingskerk - Oosterscheldestraat 1, Middelburg. Zondag 9 maart: 9.00-10.45u ds.M.J. van Oordt; 17.30u ds.G. Lustig,Zeist. Woensdag 12 maart: 10.00-19.30u ds.M.J. van Oordt (biddag).OostkerkwijkOostkerk - Oostkerkplein 1, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u. Predikant: Ds.J.B. Beijer. Organist: Bram Beekman. Zondag 9 maart: Ds. J.B. Beijer, Middel-burgHofpleinkerkHofplein 13, Middelburg. Diensten 09.30u. Predikant: vacant. Scriba: M.A. v.d. Hooft-Bimmel. Coördinator kosters: C.P. Ale-wijnse. Jeugdgebouw Achter het Hofplein 43, Middelburg. Zondag 9 maart: 9.30u Ds.L.de Kam te OostkapelleDe MorgensterDe Morgenster - Adr. Lauwereyszstraat 6, Middelburg. Zondag 9 maart: 10.00u voor-ganger: Ds. J. Nauta te Middelburg.Nieuwe kerk, Prot.gem. MiddelburgWijkgemeente Centrum, Groenmarkt

12, Middelburg. Zondag 9 maart: 10.00u Dienst van Schrift en Gebed. Voorganger: Ds. G.J. Smit. Iedere vrijdag om 13.00u middaggebed voor vrede en verzoening.Wijkgemeente de HoeksteenDe Hoeksteen-Roozenburglaan 22, Mid-delburg. Stiltecentrum Hoeksteen. Ope-ningstijden: donderdag t/m zaterdag van 12.00 tot 13.30u. Eredienst op zondag om 09.30u. Zondag 9 maart. Voorganger ds Chr. Bakker.Baptistengemeente De FonteinGebouw De Fontein - Kruitmolenlaan 70, Middelburg. Eredienst op zondag om 10.00u.Volle Evangelie Gemeente SionIn de Thomaskapel - Vrijlandstraat 98, Mid-delburg. Eredienst op zondag om 10.00u.Joodse Gemeente ZeelandPostbus 402, Middelburg. Erediensten op vrijdag en zaterdag. Informatie over tijden, tel. 651099.Doopsgezinde Gemeente WalcherenL. Noordstraat 62, Middelburg. Eredien-sten: zie aankondiging aan kerkgebouw.

Christengemeenschap Gem. ZeelandGebouw: Lange Noordstraat 62 te Middel-burg. Eenmaal per vier weken Mensenwij-dingsdienst en Zondagsdienst voor de kin-deren. Zie aankondiging aan kerkgebouw.Jehovah’s Getuigen Gem. Middel-burg-CentrumDauwendaelselaan 35, Middelburg. Open-bare lezing op zaterdag om 18.30u. Ge-meentebijbelstudie op dinsdag om 19.15u.Jehovah’s Getuigen Gem. Middel-burg-ReyershoveDauwendaelselaan 35, Middelburg. Openbare lezing op zondag om 10.00u. Gemeentebijbelstudie op woensdag om 19.15u.Geredja Indjili Maluku - Moluks Evangelische Kerk Djemaat‘Geredja Bethlehem’, Rijnstraat 40, Mid-delburg.Nieuw Leven GemeenteVoorganger: D. van der Meer. Ravenste-ijnweg 1a, Middelburg. Aanvangstijd zon-dagdienst 10.00u.PinkstergemeenteBaarsjesstraat 42, Middelburg. Eredienst op zondag om 11.30u.Rooms Katholieke KerkH.H. Petrus- en Pauluskerk - Lombardstraat 1, Middelburg. Erediensten op zondag om 10.00u, ‘s woensdags om 19.00u.

Huize St. Willibrord, Bachtensteene 1: 2e, 3e, 4e, 5e zaterdag om 17.00u.Leger des Heils Korps Walcheren‘t Zwin 1 (naast de brandweerkazerne), Middelburg. Samenkomst zondag 10.00u. Opening kledingwinkels informatie aan het gebouw.Oud-Katholiek Zeeland

KERKELIJK LEVEN ARNEMUIDENHersteld Hervormde KerkVan Cittersweg 2R, Arnemuiden. Zondag 9 maart: 10.00u n.n.b.; 15.30u ds. P. Verhaar, Sirjansland. Woensdag 12 maart: Biddag 10.00u Kand. F. van Binsbergen, Lunteren; 17.00u Kand. F. van BinsbergenGeref. Gem. in NederlandBurg. Langebeekestraat 16, Arnemuiden. Eredienst op zondag om 09.30, 14.30 en 18.30u.Gereformeerde KerkKerklaan 4, Arnemuiden. Zondag 9 maart: 9.30u Viering Heilig Avondmaal, ds. C. Bijman; 19.00u ds. C. Bijman. Woensdag 12 maart: 9.30u Biddag voor Gewas en Arbeid, ds. J.Reehorst, Stavenisse; 19.30u ds. C. BijmanHervormde GemeenteMarkt 10, Arnemuiden. Zondag 9 maart: 10.30u Ds. A. van Lingen, Kinderdijk; 17.00u Ds. D. Jongeneel. Woensdag 12 maart: Biddag 10.30u Ds. D. Jongeneel; 17.00u Kand. M.K. de Wilde, Ridderkerk.

KERKELIJK LEVEN NIEUW- EN SINT JOOSLANDProtestantse GemeenteEben-Haëzerkerk aan het Kerkplein

KERKELIJK LEVEN KLEVERSKERKEProtestantse GemeenteDorpsstraat 25, Kleverskerke. Eredienst op zondag om 09.30u.

KERKELIJK LEVEN SINT LAURENSGereformeerde KerkNoordweg 372, Sint LaurensHervormde GemeenteVan Cittersstraat 69, Sint Laurens. Zondag 9 maart: 10.00u Mevr. Ds. A. Hagoort.1e zondag 40 dagentijd m.m.v.de Cantorij.

KERKELIJK LEVEN VEEREProtestantse Gemeente VeereKapellestraat 27, Veere. Zondag 9 maart: 10.00u ds. G. Klein. Woensdag 12 maart: 18.00u Biddagmaaltijd; ds. Klein

KERKELIJK LEVEN WESTKAPELLEVrije Evangelische Gem. MaranathaKoestraat 27, Westkapelle. Eredienst op zondag om 09.30u.Gereformeerde GemeenteRookstraat 1, Westkapelle. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.00u en 18.30u.Protestantse Gemeente WestkapelleMoria, Markt 67, Westkapelle. Zondag 9 maart: 9.30 Ds. v.d. Linden; 19.00 Ds. v. Ginhoven. Woensdag 12 maart: 19.00 Ds. v.d. Linden dankdag

KERKELIJK LEVEN AAGTEKERKEGereformeerde GemeentePrelaatweg 17, Aagtekerke. Erediensten op zondag om 09.30u, 14.30u en 19.00u.Protestantse GemeenteDorpsplein 4, Aagtekerke. Erediensten zondag 10.00u. Eind februari, zomervakan-tie en eind oktober erediensten zondag om 10.00u en 19.00u. Zondag 9 maart: 10.00u dhr. I.Lemson, Renesse. Woensdag 12 maart: 19.00u dhr. R.W.Maas, Zonnemaire.

KERKELIJK LEVEN MELISKERKEGereformeerde GemeenteValkenburgstraat 25, Meliskerke. Eredien-sten op zondag om 9.30u en 14.30u (juni t/m aug ook 19.00u).

KERKELIJK LEVEN OOSTKAPELLEGereformeerde GemeenteNoordweg 34, Oostkapelle, tel. (0118) 592223. Erediensten op zondag om 09.30u en 15.00u.Protestantse GemeenteDorpskerk, Waterstraat 2, Oostkapelle. Zi-onskerk, Duinweg 36a, Oostkapelle.

KERKELIJK LEVEN VROUWENPOLDERGereformeerde Kerk VrijgemaaktSchoolstraat 9, Vrouwenpolder.Protestantse GemeentePelgrimskerk. Fort den Haakweg 2, Vrou-wenpolder. Zondag 9 maart: 10.00u Eerste Zondag in de 40-dagentijd – Biddag voor Gewas, Arbeid en Visserij - pastor R. Fluit

KERKELIJK LEVEN BIGGEKERKE/ME-LISKERKEProt. Gem. Biggekerke/MeliskerkeOdulphuskerk, Torenstraat, Meliskerke. Dorpskerk, Kerkplein, Biggekerke. Zondag 9 maart, 1e lijdenszondag: Catharinakerk, Zoutelande 10.00u ds.N.van Doorn. Geza-menlijke dienst Zoutel./Biggek./Melisk.

Biddag woensdag 12 maart: Odulphus-kerk, 19.30u ds.N.van Doorn, gezamenlijke dienst Zoutel./Biggek./Melisk.

KERKELIJK LEVEN GAPINGEProtestantse GemeenteTorenkerk, hoek Dorpsstraat/Schotsehoek. Zondag 9 maart: ds Klein in gezamenlijke dienst te Veere

KERKELIJK LEVEN KOUDEKERKEProtestantse GemeenteMichaëlskerk, Dorpsplein 1. Zondag 9 maart: 10.00u ds.R.Poesiat. Woensdag 12 maart: 19.00u ds.R.Poesiat.

KERKELIJK LEVEN SEROOSKERKEProtestantse GemeentePetruskerk, Dominee van Wouwestraat 41, Serooskerke. Johanneskerk, Noordweg 1, Serooskerke. Eredienst op zondag om 10.00u in een der kerken. Zondag 9 maart: 10.00u Petruskerk Ds. P. van Oosten. Woensdag 12 maart: 19.00u Petruskerk Ds. P. van Oosten

KERKELIJK LEVEN ZOUTELANDEProtestantse GemeenteCatharinakerk, Willibrordusplein 3, Zou-telande. Zondag 9 maart: 10.00u ds. N.v.Doorn, Biggekerke (G.D.). Woensdag 12 maart: bidstond 19.30u zie Meliskerke

KERKELIJK LEVEN DOMBURGProtestantse KerkMarkt 8, Domburg. Zondag 9 maart: 10.00u ds. R. de ReusSt. WillibrordkapelBadhuisweg 4, Domburg. Erediensten ie-dere zaterdag om 19.00 uur

KERKELIJK LEVEN GRIJPSKERKEProtestantse GemeenteOpstandingskerk, Jacob Catsstraat 7, Grijpskerke, tel. (0118) 591723. Michaëls-kerk, Kerkring 26, Grijpskerke, tel. (0118) 592477. Eredienst op zondag om 10.00u, afwisselend in beide kerkgebouwen. Zon-dag 9 maart, Dienst in de Michaëlskerk. 1e Zondag 40-dagentijd. Voorganger: Ds. F. van Slooten. Woensdag 12 maart, Biddag. 19.30u Dienst in de Michaëlskerk. Voor-ganger: Ds. R.de Reus te Domburg.

(Wijzigingen en/of aanvullingen via www.internetbode.nl - klikken op Aanleveren redactie.)

KERKELIJK NIEUWS

DOOR BRITTA JANSSEN

Vanaf januari 2015 hevelt de rijksoverheid veel (zorg)taken over naar de gemeenten. Middelburg, Veere en Vlissingen pakken deze taken samen op in het project ‘Wal-cheren voor Elkaar’. De drie hebben twee nota’s gemaakt over de organisatie van de zorg en ondersteuning vanaf 2015. De ene nota gaat over het toekomstige klantpro-ces, de andere over het persoonsgebonden budget (pgb). Inwoners van Walcheren kunnen van 6 maart tot en met 16 april hun reactie geven op de inhoud van de twee conceptnota’s. Ze liggen ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis van Veere, het stads-kantoor van Middelburg en het stadhuis van Vlissingen. Ze zijn ook te downloaden via de website www.walcherenvoorelkaar.nl/denkmee-over , die sinds vorige week in de lucht is.

BijeenkomstenOm de nota’s toe te lichten organiseren de gemeenten drie informatiebijeenkomsten. Belangstellenden zijn ook welkom bij de andere samenkomsten, niet alleen die in hun eigen gemeente. De eerste vindt maandag 10 maart van 19.00 tot 20.30 uur plaats in Domburg in de centrale hal van het gemeentehuis. De tweede staat woensdag 12 maart van 19.00 tot 20.30 uur gepland in Middelburg, in de raadzaal van het stadskantoor. Woensdag 26 maart

vindt de Vlissingse bijeenkomst van 16.00 tot 17.30 uur plaats in de Govan Mbekizaal van het stadhuis.Alle bijeenkomsten beginnen met een toelichting voor iedereen. Daarna kunnen de aanwezigen vragen stellen aan de me-dewerkers. De vertegenwoordigers van de gemeenten vertellen wat de gemeenten belangrijk vinden en wat zij willen berei-ken. Ook de planning van de decentralisa-tie van de taken tot 2015 komt aan bod? Over deze hoofdlijnen kunnen de mensen vragen stellen. ‘De aanwezigen kunnen geen vragen stellen over hun persoonlijke situatie en de financiële gevolgen’, lichten de gemeenten in een gezamenlijk persbe-richt toe. ‘Omdat de gemeenten pas in juni horen hoeveel geld zij krijgen van het rijk voor de nieuwe taken, is de verwachting dat we burgers daarover deze zomer pre-ciezer kunnen informeren.’

Meer informatieOp www.walcherenvoorelkaar.nl is meer informatie over de decentralisatie te vin-den, zoals actuele zaken. Ook kunnen ge-interesseerden zich daar aanmelden voor de nieuwsbrief. Een inspraakreactie geven kan via www.walcherenvoorelkaar.nl/denkmee-over Na verwerking van de inspraakreacties ontvangen de drie gemeenteraden de de-finitieve nota’s in juli. Zij moeten de docu-menten vaststellen.

Praat mee over toekomst zorgGemeentel i jke nota ’s ter inzage, dr ie bi jeenkomsten over inhoud

De Walcherse gemeenten bekijken hoe zij de zorg het beste kunnen organiseren. FOTO WALCHEREN VOOR ELKAAR/MIEKE WIJNEN

MIDDELBURG - Bij gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen liggen van 6 maart tot en met 16 april twee con-ceptnota’s over de toekomst van de zorg ter inzage. Inwoners kunnen er hun mening over geven. De drie gemeen-ten lichten de nota’s toe in drie bijeenkomsten.

Dmb 20140305 - [PDF Document] (19)

DOOR BRITTA JANSSEN De PvdA stelde haar vragen naar aanleiding van een memo over de stand van zaken die wethouder Ed de Graaf de ge-meenteraad onlangs overlegde.‘De projectontwikkelaar van de parkeergarage met winkels aan de Looierssingel stortte in 2000 illegaal met asbest vervuilde grond van dit project op het perceel van de Langeweg’, stond in de memo. De ontwikkelaar stelde volgens b&w alles in het werk om onder het opruimen uit te komen. ‘We begonnen in 2000 een hand-havingsprocedure tegen deze overtreder. In 2004 legden we een dwangsom van 225.000 euro op om de overtreder te bewegen de grond te saneren. De overtreder heeft echter gebruik gemaakt van alle bezwaar- en beroepsmogelijkhe-den en zijn bv failliet laten gaan. Daardoor is de grond niet afgevoerd en neemt deze zaak al geruime tijd in beslag.’ VerantwoordelijkhedenUiteindelijk kreeg Middelburg uit het faillissem*nt 132.000 euro van de 225.000 euro. Inmiddels is het perceel van een nieuwe eigenaar. ‘We kunnen nu alleen nog de huidige ei-genaar aanspreken’, schreef Middelburg in de memo. ‘Als hij de overtreding niet opheft, leggen we een last onder dwangsom op van 350.000 euro.’ Volgens de wethouder zijn de schoonmaakkosten door de jaren heen gestegen en spoort een hoger bedrag aan tot actie bij het opruimen. Hier-bij tekenden b&w meteen aan dat ze het ‘niet aannemelijk’ achten dat de huidige eigenaar ‘gezien zijn financiële posi-tie’ de grond zal afvoeren noch (een substantieel deel van) de dwangsom kan betalen. ‘Maar we bewandelen dan wel de juiste formele weg en leggen de verantwoordelijkheden daar waar ze thuishoren.’

MogelijkhedenVragensteller Mehmet Kavsitli wilde weten welke maatre-gelen het college neemt als de nieuwe eigenaar de dwang-som niet kan betalen en de overtreding niet beëindigt. ‘Er zijn geen andere verhaalmogelijkheden meer’, antwoordden b&w vorige week. Middelburg onderzoekt of zij wettelijk verplicht is de grond te saneren. Eerder ingewonnen advies stelt van wel, schre-ven b&w. ‘We vragen hierover een second opinion. Een an-dere optie is misschien de vervuilde grond afdekken met een leeflaag of in deze toestand laten liggen. We zoeken uit of dit wettelijk is toegestaan.’ OnverwachtsHet college zei in het hele proces gedaan te hebben wat ze kon. ‘We hebben ons aan onze plicht tot handhaving gehou-den. Daarnaast startte de politie een strafrechtelijke hand-havingsprocedure op. Dit resulteerde in de last onder dwangsom.’ Door het faillis-sem*nt van de ontwikkelaar kon Middelburg niet het hele dwangsombedrag innen. ‘Dat heeft niet geleid tot een andere conclusie over de juist-heid van onze keuze destijds. Door de verschillende rechtsgangen, juridische strubbe-lingen, het faillissem*nt en traineren door de overtreder sleepte dit geschil zich jaren voort. Dankzij volharding en een creatieve deurwaarder wist het college nog de hand te leggen op privébezittingen van de overtreder. We hebben tegen alle verwachting in 132.000 euro weten te verhalen, terwijl zelfs de Belastingdienst nog geld tegoed heeft.’

‘Niets fout gedaan in asbestzaak’College beantwoordt vragen over asbest op perceel aan Langeweg Nieuwland

MIDDELBURG – Het Middelburgse college van burgemeester en wethouders treft geen blaam voor het feit dat er al sinds 2000 asbesthoudende grond ligt op een perceel langs de Langeweg in Nieuw- en Sint Joosland. Dat stelden b&w vorige week naar aanleiding van vragen van de PvdA-gemeenteraadsfractie. Die wilde weten waarom de grond nog steeds niet is gesaneerd. Hoewel tevergeefs, vinden b&w dat zij al die jaren de juiste procedure volgden om het probleem op te lossen. ‘We onderzoeken in hoeverre de gemeente verplicht is de grond op kosten van de gemeenschap te laten opruimen.’

Meer dan een half miljoen Bodes Elke

week!

VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

VOGELVRIJVERKLAARD

vogeloverlast

(0113) 57 38 81www.ongediertespecialist.nl

PRIJS RIJKLAARVAN €13.960,- NÚ VOOR €11.650,- € 2.310,-

VOORDEEL!PRIJS RIJKLAARVAN €16.617,- NÚ VOOR €14.750,- € 1.867,-

VOORDEEL!

100% RIJKLAAR;volle tank, mattenset en gepoetst!

Gratis verlenging fabrieksgarantienaar 3 jaar

0% rente op financiering208: 36 maanden, max. € 7.000,-107: 36 maanden, max. € 3.500,-

De 107 ‘Bouvigne’ is standaard uitgerust met o.a.: airco, radio/cd, ‘elektrisch pakket’, BOUVIGNE stylingpakket, 3 jaar garantie en vele andere opties!

De 208 ‘Bouvigne’ is standaard uitgerust met o.a.: airco, Peugeot Connect, radio/cd, cruise control, 15 inch velgen, head-up display en vele andere opties!

PTA Goes, Pearyweg 11. Tel: (0113) 220620

Peugeot 107 en 208 ‘Bouvigne’ Speciale actiemodellen. Beperkt leverbaar! Kijk snel op www.goedkopepeugeots.nl!

Getoonde afbeeldingen kunnen in details afwijken van werkelijke uitvoering.De PTA Autobedrijven zijn onderdeel van Automotions Groep B.V.

ww

w.lo

kale

part

ijmid

delb

urg.

nl

stem wijzerstem lokaal

www.goudinkooppunt.nl

Tel. 06 280 68 577Opening

stijden:

di-vr 11:00-17:00

za 11:00-16:00

Korte Geere 9 Middelburg50 meter vanaf Plein 1940

Spuistraat 2 VlissingenVoorheen VI computer, naast de Bibliotheek

Ontdek de nieuwe Dué

en de

of de truck Flex L3 met 1 000 € extra inruilwaarde.

Lente deals

13 - 14 - 15 maart

Vanaf

16 jaar met AM

rijbewijs

Wij staan voor u klaar met gespecialiseerde monteurs die garant staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Ligier biedt u bovendien 2 jaar garantie én 2 jaar assistance/pechhulp. Een Ligier kan trouwens ook aangepast worden voor mensen met een lichamelijke beperking.

Rapenburgweg 1 - Meliskerke0118-561748 / 06-13591348

Meer info en foto’s:www.garagefrancke.nl

Meliskerke - Tel. 0118-561748

€1000

Dmb 20140305 - [PDF Document] (20)

Dmb 20140305 - [PDF Document] (2024)

FAQs

How do I turn a PDF into a Word doc? ›

Click on the “Export PDF” tool in the right pane. Choose Microsoft Word as your export format, and then choose “Word Document.” Click “Export.”

How to decrypt PDF? ›

How to unlock a PDF to remove password security:
 1. Open the PDF in Acrobat.
 2. Use the “Unlock” tool: Choose “Tools” > “Protect” > “Encrypt” > “Remove Security.”
 3. Remove Security: The options vary depending on the type of password security attached to the document.

How to view Dropbox PDF? ›

You can also edit PDFs and images while previewing them. Learn more about editing PDFs in Dropbox. To preview a file on dropbox.com or the mobile app, click the name of the file. There you can preview your file, download, share, and view or tag people in the comments.

How do I download a PDF? ›

Downloading PDF files
 1. Click on the PDF file link - your browser will automatically launch the Adobe Acrobat reader.
 2. Click the download icon - usually located in the top left or right corner of the screen dependent on which version you have installed.
Oct 9, 2023

How to convert PDF to Word document without software? ›

You don't need any other software to convert a PDF to Microsoft Word when you use the Acrobat online tool. Just open the tool in your preferred browser on any operating system, select your file, and let Acrobat complete the conversion online. Will my converted Word document be secure?

How do I open a PDF in Word? ›

Options for how to open a PDF in Word.
 1. Open Word.
 2. Choose the Blank Document option from the home screen.
 3. In the upper-left corner of the window, select the File tab. ...
 4. Click Open.
 5. Navigate through your folders and select the PDF file that you want to open in Word.
 6. You can now edit the PDF the way you'd like in Word.

Can you convert Dropbox to PDF? ›

With Dropbox, you can convert documents, presentations, and more into easy-to-share images and PDFs. It's as simple as selecting a file and saving a copy in your desired format.

How to open a Dropbox PDF as Adobe? ›

Download Adobe Acrobat to your computer and open the application. From the Home tab, click Add file storage in the left-hand navigation bar. Click Add underneath the Dropbox icon. Sign in to your Dropbox account to connect it.

Can I edit a PDF in Dropbox? ›

Try it out by previewing a PDF in your account and clicking Edit. All Dropbox users can edit PDFs by modifying pages or adding text. However, customers on Dropbox Essentials, Business, Business Plus, or Enterprise can also edit text that already exists in the PDF.

How do I get a PDF on my computer? ›

To view PDF files on your Windows PC, you first need to download a PDF reader. Luckily, many PDF readers, such as Adobe Acrobat, have free versions, so you don't have to pay to read PDFs on your computer. Download the reader from the internet and follow the prompts to install it on your computer.

How do I open a PDF file? ›

Right-click on the PDF file and select 'Edit with Adobe Acrobat'. Open 'Adobe Acrobat Pro' and either select 'Edit PDF' from the options in the center of the window, or 'Open' in the upper left hand corner of the application.

Why can't I save a PDF to my computer? ›

If your PDF won't save, update the PDF editing software. Like any type of software, your PDF reader or editor needs updates occasionally. Make sure your PDF editing software is up to date by visiting the Adobe Acrobat website and downloading the latest version.

How do I edit a PDF to Word? ›

Edit a PDF
 1. Go to File > Open.
 2. Find the PDF and open it (you might have to select Browse and find the PDF in a folder).
 3. Word tells you that it's going to make a copy of the PDF and convert its contents into a format that Word can display. ...
 4. After your edits, you save it as a Word doc or a PDF.

How do I copy from a PDF and paste it to Word? ›

To copy the whole PDF to Word,
 1. Open a PDF file on Acrobat, and click Tools > Export PDF.
 2. Select Export to Word. And save the PDF as a Word document.
 3. Open the converted Word document and copy and paste all content to another Word file.

Does Microsoft Word have a PDF Converter? ›

You can use Word, PowerPoint, and OneNote for the Web to convert your doc into a PDF. Select File > Print > Print (in PowerPoint you will select one of three formats). In the dropdown menu under Printer , select Save as PDF and then select Save.

How do you convert a PDF to a Word document in Google Docs? ›

Once you open the PDF file in Google Docs, click on File option from the menu bar. From the popup menu, click on Download option. Now, click on Microsoft Word (. Docx) to save the document as a word file.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 6094

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.